Rus dilini daşary ýurt dili hökmünde öwredýän kurs (B1 derejesi)

Möhleti
15.02.2021
Arza göýbermek

Rus dilini daşary ýurt dili hökmünde öwredýän kurs B1 derejesinde rus dilini öwrenmek isleýänler üçin niýetlenendir. Bu kurs okuw wideolardan, podkastlardan, tekstlerden, “Grammatika”, “Gepleşik”, ” Özara barlag ” bölümlerden ybarat bolýar.

Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den – iýun aýynyň 30-na çenli.

Rus dilini özgertmek isleýänler üçin B1 derejesinden käbir kyn nokatlary gaýtalap düzedildi. Bu okuw rus uniwersitetlerinde ýokary bilim almak isleýän daşary ýurtly dalaşgärler, şeýle hem bakalawr derejesiniň birinji ýylynda (1 semestr) okaýan we täze gurşawda kynçylyk çekýänler üçin örän peýdaly bolar. Kursyň maksady B1 derejesiniň çäginde giňişleýin görnüşde bilim we aragatnaşyk endiklerini jemlemek. Bu kursda wideo, podkast, okamak we diňlemek üçin tekstler, “Grammatika”, “Gepleşik”, ” Özara barlag” bloklar bar.

Format:

Bu kurs onlaýn formatynda geçýär. Hepdelik sapaklar wideo oýunlaryndan, awtomatiki barlaýan synag testlerinden,  şeýle hem grammatika prezentasiýalardan, barlag we derňew meselelerinden ybarat bolýar. Mundan başga-da, özara barlamak üçin meseleleriň kömegi bilen okyjylara aragatnaşygyň hakyky maksatlaryna laýyklykda, ýazuw we dilden tekstleri döretmäge, beýleki diňleýjiler tarapyndan döredilen tekstlere baha bermäge mümkinçilik berilýär.

Talaplar:

Bu kurs B1 derejesini okanlar, ýöne bilimlerini özgertmek we B2-1 derejesinde okamak isleýänler üçin niýetlenendir. Esasy talap sapaklaryň yzygiderli okamak we beýlekiler bilen rus dilinde hyzmatdaşlyga taýýar bolmak.

Has giňişleýin maglumat we kurs üçin hasaba alyş https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/

Bu kurs Coursera platformada acykdyr:

https://www.coursera.org/learn/russkiy-kak-inostrannyy-b1