Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti rus dilini başlangyç derejede öwrenmek isleýänler üçin kurs hödürleýär.

357
thumbnail

Rus dili dünýäniň iň kyn dilleriniň biri hasaplanýar. Bu kurs rus diliniň esaslaryna düşünmek isleýänler üçin döredilen. Okuwyň her bölümi söz düzümini, fonetikany (aýdylyşy), grammatikany düşündirýän birnäçe bölümden ybarat bolup, rus dilinde ýönekeý gepleşikleriň mysallaryny berýär. Kurs gutarandan soň, okyjylar indiki başarnyklara eýe bolarlar: ýönekeý deklaratiw we sorag ediji sözlemleriň gurluşy; rus atlarynyň döremegi; atlaryň üç görnüşi; rus sypatlarynyň we sözlemleriniň arasyndaky tapawut; işlikleriň häzirki we geçmişde ulanylmagy, şeýle hem birleşmegi.

Bu okuwda gündelik aragatnaşyk üçin esasy söz baýlygyny üpjün edýän 100-den gowrak täze söz we söz düzümleri bar. Okuw gutarandan soň okyjylar rus diliniň fonetikasynyň we grammatikasynyň esasy teoriýalaryny we düzgünlerini öwrenerler, söz düzüminiň esasy sözlügini üpjün ederler, ýönekeý tekstleri okap bilerler we maşgala, syýahat, güýmenje, şahsy maglumatlar we dynç alyş ýaly gündelik temalar barada söhbetdeşlik edip bilerler.

Ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/learn/russian-a1-part1