Turkiye Burslari maksatnamasynyñ talyby tarapyndan üstünlikli okuwa giriş hekaýasy.

58
thumbnail

Gadyrly dostlar! Turkiye Burslari maksatnamasy barada köp soraglar aldyk, şonuň üçin bu maksatnama gatnaşan we Sakarya şäherindäki uniwersitetde okaýan bir talyp bilen söhbetdeşlik geçirdik. Siziň üçin peýdaly bolar diýip umyt edýäris.

Arzany nähili tabşyrmaly?

  • Resminamalary tabşyrmak aňsat ulgamyň üsti bilen amala aşyrylýar. Ilki bilen hasaba alynmaly, şahsy maglumatlaryňyzy girizmeli, ondan soň uniwersitetleri we hünäri saýlamaly. Uniwersiteti saýlanyňyzdan soň, şol uniwersitetden fakultet saýlamaly. Mümkinçilikleri artdyrmak üçin birnäçe uniwersitetlere (uly şäherlere we şäherçelere) arzamy tabşyrdym

Türkiye Burslari maksatnamasynda birnäçe uniwersitetlere tabşyranyňyzda, saýlanan uniwersitetlere aýratyn tabşyrmak zerurmy ýa-da hemmesine bir ulgamda tabşyrmalymy? Tutuş proses kynlygy nähili derejede?

  • Hemme zat bir ulgamda işlenýär, ýönekeý görkezmeleri yzarlamaly. Hatda bir platformada birnäçe dürli hünärleri we birnäçe uniwersitetleri saýlamak mümkin.

Resminamalary tabşyranda näme möhüm?

  • Dürli şahadatnamalar, Olimpiadalara gatnaşandygyňyzy tassyklaýan diplomlar uly goşant bolar. Şeýle hem mugallymlaryň maslahat hatlary (esasy zat, hakyky bolmagydyr, sebäbi jaň edip, dalaşgäriň akademiki görkezijileri barada sorap bilerler). Höweslendiriş haty möhüm ähmiýete eýedir, onda bir ýurt, uniwersitet we hünär saýlamagyň sebäplerini aýdyp bermeli.

Uniwersitetleri saýlamagy nähili maslahat berersiňiz?

  • Mümkinçiligi artdyrmak üçin uly we kiçi şäherleri saýlamaly. Emma ​​esasan Stambul, Ankara we Izmir saýlaýarlar. Meniň pikirimçe, kiçi şäherçelerde has köp mümkinçilik bar, sebäbi dalaşgärleriň köpüsi uly şäherlere gitmäge maksat edinýärler.

Resminamalary tabşyrmakda umumy maslahatlaryňyz haýsylar?

  • Birinji tapgyrdan geçensoň, söhbetdeşlikden geçmeli boldum. Käbirlerine gaty kyn soraglar berilýär, mysal üçin, hünäri bilen baglanyşykly bolsa matematika boýnça soraglar berip bilýärler, şonuň üçin bilimleri we başarnyklary esasynda saýlanmaly. Maňa gyzyklanmalarym we geljekki meýilnamalarym hakda soraglar berildi. Ähli soraglara jogap bermäge synanyşjak boluň. Şeýle hem, höweslendiriş hatyňyza has köp wagt aýyryň. Onda okuwdan soňra öz döwletiňize gaýdyp, watanyňyzyň ösmegine goşant goşjagyňyza bellemek hem möhümdir.