Rus klassiklerini bilelikde okamak. M. Bulgakow “Ussat we Margarita”.

58
thumbnail

Bu kurs semantik endiklerini ösdürmek üçin esas hökmünde ulanylyp bilinjek edebi tekst bilen bilim almagyň, (mugallym-talyp) bilelikde edebi eseri okamak üçin gönükdirilendir. Şeýle başarnyklar hakyky aragatnaşykda-da, okuw çärelerinde-de (ene we daşary ýurt dillerinde) möhümdir. Semantiki okamak endiklerini döretmek üçin saýlanan M. Bulgakowyň “Ussat we Margaritanyň” eseri dünýä sungat medeniýetiniň altyn gaznasydyr.

Bu kursda okyjylar indiki başarnyklara eýe bolarlar:

  1. Sungat eserini şahyryň aragatnaşyk niýeti nukdaýnazaryndan seljermek;
  2. Alnan kommunikatiw meseläniň nukdaýnazaryndan tekste düşündiriş bermek;
  3. Ýazyjynyň pikiriniň ösmegi üçin esas bolan mazmuny we lingwistik birlikleri görkezip, edebi teksti düşündirmek;
  4. Semantiki derňew esasynda tekstiň mazmunyny çaklamak;
  5. Beýannama düzmek;
  6. Ýazyjynyň şekilleri, göçme serişdeleri, aragatnaşyk niýeti barada pikirlenmek;
  7. Tekstde oýlanmagyň netijesinde döredilen öz eseriňize baha bermek.

Okyjylaryň taýýarlyk derejesi üçin talaplar:

  • orta mekdebiň göwrüminde rus edebiýatynyň esasy dersini bilmek (rus gatnaşyjylary üçin);
  • B2 – C2 derejesinde rus dilini bilmek (daşary ýurtly gatnaşyjylar üçin).
  • M.A. Bulgakowyň “Ussat we Margarita” okadylan eseri (daşary ýurtly talyplar üçin ene dilinde okamak mümkin).

Kursa ýazymak üçin: https://www.coursera.org/learn/bulgakov-master-i-margarita