Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz instituty okuwa kabul etmegi açyk diýip yglan etdi.

Başlaýan wagty
Arza göýbermek

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibini anyklady.  Bu bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär:

– orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

– türkmenistanyň goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan, ýaşy 25-den geçmedik erkek raýatlar;

Dalaşgärleriň ýaş derejesi 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaplanylýar.

Dalaşgärleriň resminamalary, ýaşaýan ýerlerinde harby komissarlar tarapyndan kabul ediler. Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren dalaşgärler bilen Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda orta mekdebiň okuw maksatnamasynyň çäginde matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça giriş synaglary hem-de beden taýýarlygy (kadalary ýerine ýetirmek) boýunça giriş synaglary kabul edilýär.

Resminamalar 2021-nji ýylyň maý aýynyň 1-ne kabul edilerler.

Telefon: 800-243 7-98-24; 7-81-47; 7-97-34.

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/34011/voennomorskoi-institut-minoborony-turkmenistana-obyavlyaet-o-nachale-priemnoi-kampanii