Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýylyna okuwa kabul edýändigi barada habar berdi.

Başlaýan wagty
Arza göýbermek

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul edip başlandygyny habar berýär. Bu barada “Daşoguz Habarlary” gazetinde habar berildi.

Okuwa kabul ediljek dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär:
— orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen 24 ýaşa ýetmedik raýatlar;
— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar çagyryş boýunça harby gullugy geçmezden 25 ýaşa ýetmedik raýatlar; 
— borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar 25 ýaşa ýetmedik harby gullukçylar.

Dalaşgärleriň ýaş derejeleri 2021-njy ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne çenli hasaplanylýar. 

Okuw döwlet býudjetiniň hasabyna amala aşyrylýar. Talyplar harby gulluga gidýärler we mugt ýaşaýyş jaýy, iýmit, egin-eşik, lukmançylyk kömegi bilen üpjün edilýärler, olara aýlyk tölenýär. Türkmenistanyň Serhet institutynda okuw möhleti 5 ýyl. Uçurymlar serhet gullugynyň ofiseriniň diplomyny, harby derejesini alýarlar.

Serhet institutynda resminamalar 2021-nji ýylyň mart aýynyň 19-na çenli kabul ediler.

Serhet institutynyň dalaşgärleri resminamalary tabşyrmak üçin ýaşaýan ýeri boýunça Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerine ýüz tutmalydyrlar.

Uniwersitete giriş 2021-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda geçiriljek giriş synaglarynyň netijelerine esaslanyp bäsdeşlik esasynda amala aşyrylýar. Giriş synaglary döwlet dilinde geçirilýär.

Salgy: Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 175-nji jaýy

Telefon: 40-49-60, 40-49-61, 40-49-26

Çeşme:https://turkmenportal.com/blog/32140/pogranichnyi-institut-turkmenistana-soobshchaet-o-nabore-na-20212022-uchebnyi-god