Merkezi Aziýa uniwersiteti (UCA)

English
Möhleti
15.03.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Sungat we ylymlar mekdebi

Sungat we ylymlar mekdebi, okuwçylaryň meseläni çözmäge dürli çemeleşmeleri birleşdirmek , hünär we şahsy durmuşynda täzelik döretmek üçin zerur bilimleri we başarnyklary ösdürýän bäş ýyllyk bakalawr programmasyny hödürleýär. UCA bakalawr talyplaryna iňlis dilinde okamaga mümkinçilik berýär.

Talyplar akademiki ýaryşlarda ýeňiji bolmak ýaly akademiki üstünlikleri subut etmeli, sungatda we aýdymda üstünlikleri bolmaly,  sport ugrundan baýraklaryny hödürläp bilerler we aktiw meýletinçilige gatnaşmaly.

Merkezi Aziýa uniwersitetiniň artykmaçlyklary:

 • Okuw meýilnamasy Merkezi Aziýanyň şertlerine uýgunlaşdyryldy we öňdebaryjy halkara uniwersitetleri tarapyndan düzüldi.
 • Merkezi Aziýadan bolan halkara ülňülerini we zehinlerini öňe sürmek höwesliligi.
 • Döwrebap uniwersitet şäherçesi.
 • Okuw doly iňlis dilinde geçýär.
 • Ynsanperwer ylymlaryň we tehnologiýanyň praktiki okuwy, şeýle hem tölegli tejribe, jemgyýetçilik taslamalary we telekeçilik kärhanalary arkaly okuw.
 • Tejribeli mugallymlar terbiýeçilik we gözleg işlerinde iň ýokary derejä ýetmegi maksat edinýärler.
 • Dünýädäki iň ýokary magistratura gatnaşmak üçin taýýarlyk görmek.
 • Stipendiýa, grantlar we göterimsiz karzlar görnüşinde ähli talyplara kepillendirilen maliýe kömegi.

Arza bermek prosesi:

 1. Doldurylan arzany we goşmaça resminamalary 2021-nji ýylyň mart aýynyň 15-e 23:59 (GMT + 6) çenli onlaýn, e-mail ýa-da şahsy habarlaşma arkaly tabşyrmaly.
 2. Doldurylan arzany tabşyran talyplar, 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 4-nde iňlis, matematika we logika boýunça giriş synagyna çagyrylar. Talyplar UCA synagyna alternatiwa hökmünde 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 4-ne çenli SAT we SAT Essay netijelerini tabşyryp bilerler. SAT netijelerini tabşyrmak üçin DI kody 7834 ulanyň.
 3. 2021-nji ýylyň maý aýynda saýlanan dalaşgärler ikinji arzany, iki hödürleýiş hatyny we maliýe kömegi üçin arzany tabşyrmaly.

Häzirki wagtda dalaşgärler Gyrgyzystanyň Naryn şäherçesinde, Täjigistandaky Horogda okamak üçin arzalaryny tabşyryp bilerler. Indiki ugurlar boýunça arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz: aragatnaşyk we habar beriş serişdeleri; Informatika (Naryn); ýer şary ylymlary we daşky gurşaw ylymlary, ykdysadyýet (Horog). Talyplar, saýlanan sebite baglylykda Naryn, Gyrgyzystan ýa-da Horog, Täjigistan şäherçeleriniň birinde okap bilerler.

Habarlaşmak üçin:

Email: admissions@ucentralasia.org

Tel: +996 312 663 822 / +996 770 822 901 (Gyrgyzystan) / +992 93 999 99 64 (Täjigistan) / +7 777 822 3948 (Kazagystan)