Iňlis dilinde magistr derejesiniň “Ýewropa jemgyýetleri” maksatnamasy boýunça, Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň Sosiologiýa fakultetinde , Russiýa – Germaniýa mugt bilim almak mümkinçiligi

English
Möhleti
21.05.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

“Ýewropa jemgyýetleri” / ‘Studies in European Societies’ (MA SES), Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti tarapyndan Germaniýanyň Bielefeld uniwersiteti we Germaniýanyň akademiki alyş-çalyş gullugy (DAAD) we Germaniýanyň we Ýewropanyň öwreniş merkeziniň goldawy bilen amala aşyrylýan iňlis dilindäki magistr programmasydyr.

Sosial ylym nukdaýnazaryndan deňeşdirilende, MA SES häzirki zaman Ýewropa jemgyýetleriniň sosial, syýasy, ykdysady we medeni ölçeglerine ünsi jemleýär.

Okuw iňlis dilinde alnyp barylýar. Okuwyň dowamlylygy 2 ýyl. Bu okuw meýilnamasy, Ýewropa ýurtlarynyň syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşyna bagyşlanan 30-dan gowrak hökmany we saýlama kursy, şeýle hem häzirki zaman sosiologiki teoriýalary, mukdar we hil gözleg usullaryndan we täsirli hünär aragatnaşygynyň esaslaryndan ybaratdyr.

MA SES talyplary üçin mümkinçilikler:

 • Halkara mugallymlar we talyplar toparynda okuw.
 • SPbU diplomy Bielefeld uniwersitetiniň halkara şahadatnamasy bilen doldurylýar.
 • Ýewropanyň baha ulgamy (ECTS).
 • Birinji kursda okaýanlar üçin Bielefelddäki we Germaniýanyň beýleki şäherlerindäki gyş mekdeplerinde okamak mümkinçiligi.
 • Ýewropada gözleg tejribesi. Tejribe Ýewropanyň esasy gözleg merkezlerinde we halkara guramalarynda geçirilýär.
 • Ýewropa uniwersitetlerinde semestr tejribe. Talyplar Bielefeld, Magdeburg, Gannower, Gamburg, Helsinki, Santýago de Kompostela we Ýewropanyň beýleki uniwersitetlerinde okaýarlar.
 • Ýewropanyň we Russiýanyň öňdebaryjy uniwersitetlerinde okuwy dowam etdirmek.
 • Halkara dolandyryş edaralarynda we işewürlik gurluşlarynda işe alynmak mümkinçiligi.
 • MA SES talyplaynyň iň oňat magistr derejesiniň dissertasiýalary NÝGM (Nemes we Ýewropa gözleg merkezi) iş kitaplarynda çap ediler.

SpbU-nyň web sahypasynda dalaşgäriň şahsy hasabyna portfoliony ýükläp bilersiňiz.

Resminamalary nädip tabşyrmaly:

1. Şahsy hasabyňyzda (http://cabinet.spbu.ru/ ) SPbU kabul ediş komitetiniň web sahypasynda hasaba alyň.

2. Bir ýa-da birnäçe bilim programmalaryna girmek üçin anketany dolduryň, çap ediň we gol çekiň (üçden köp bolmaly däl).

3. Gol çekilen arza, zerur resminamalar, Portfolio resminamalary bilen bilelikde, Şahsy Hasabyň üsti bilen tabşyrylmalydyr.

Portfolio esasly onlaýn giriş synagy:

Ýokary hünär biliminiň diplomy (bakalawr derejesi, hünär)

 • Iňlis dilini tassyklaýan resminamalar (TOEFL, IELTS, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge FCE – A, GMAT şahadatnamalary; Upper Intermediate derejesinden pes bolmadyk iňlis dilini bilýänligini tassyklaýan beýleki şahadatnamalar; diplomda daşary ýurt dili boýunça  5 baha);
 • Höweslendiriş haty. Gurluşy we mazmuny boýunça talaplar http://mases.spbu.ru/pravila/;
 • Iňlis dilinde düzme (islege görä). Eseriň mazmuny we dizaýny üçin mowzuklar we talaplar http://mases.spbu.ru/pravila/;
 • Şahsy üstünlikleri tassyklaýan resminamalar (islege görä).

Möhlet: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 1-i – maý aýynyň 21-i.

Üns beriň! Sene üýtgäp biler. Maksatnamanyň web sahypasyny şu ýerden barlaň: http://mases.spbu.ru/pravila/

Has giňişleýin maglumat üçin: https://abiturient.spbu.ru/files/2020/mag/admission/39.04.01_Sociologiya_na_anglijskom_yazyke.pdf

Giriş tertipleri: http://mases.spbu.ru/pravila/

Magistr derejesiniň dalaşgärleri üçin görkezmeler (sahypany ulanmak görkezmeleri):  https://www.youtube.com/watch?v=uong7ekxuT0&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň web sahypasyndaky “Ýewropa jemgyýetleri” maksatnamasynyň sahypasy: https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/evropeyskie-obshchestva