Türk dili boýunça onlaýn kurs. Başlangyç gürlemek kursy.

16
thumbnail

Kursyň beýany:

Bu okuw özbaşdak türk dilini öwrenmegi meýilleşdirýän diňleýjilere gönükdirilendir.

Okuw wagtynda türk diliniň elipbiýi bilen tanşarlar, esasy türk sözlügini we türk grammatikasynyň esaslaryny öwrenerler. Okuwyň gündelik söhbetdeşlige esaslanýandygy sebäpli, diňleýjiler türk dilini diňlemek ukybyny goşmak bilen başlangyç aragatnaşyk endiklerini ösdürerler.

Dialoglaryň tekstleri ýerli türk dilinde gürleýänler tarapyndan atlandyrylýar we janly gepleşiklere mahsus tizlik bilen aýdylýar. Ähli gepleşikler türk teksti we terjimesi bolan bir faýl bilen bilelikde berilýär.

Kurs 10 moduldan ybarat bolup, olaryň her biri bölümlerden ybarat bolýar: grammatika we leksika, gepleşikler, ses we özbaşdak iş üçin gönükmeler.

Her modulda sözlük bar, şeýle hem diňleýjiler üçin ähli modullar üçin umumy sözlük döredildi. Okuwyň netijesinde diňleýjiler esasy türk sözlüginiň azyndan 400 leksik birligini özleşdirmeli.

Kurs işlenip düzülende, Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň türk filologiýasy bölüminde türk dilini öwretmek boýunça köp ýyllyk tejribe göz öňünde tutuldy. Okuwyň ýolbaşçysy – Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň türk filologiýasy kafedrasynyň müdiri, ylymlaryň kandidaty, Telitsin Nikolaý Nikolaýewiç.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/tureckij-yazyk-nachalnyj-razgovornyj-kurs/