Arap dili. Giriş kursy.

49
thumbnail

Kim üçin niýetlenendir?

Bu kurs arap dilini öwrenmäge başlaýan okyjylar, şeýle hem fonetika we grafika esaslaryny bilýänler üçin arap dilini başdan öwrenmek üçin niýetlenendir. Mundan başga-da, hünär işleri taryh, medeniýet, syýasat ylymlary, Ýakyn Gündogaryň ykdysadyýeti, yslam okuwlary we ylahyýet bilen baglanyşykly mugallymlara hem peýdaly bolup biler.

Kursyň beýany:

Kursyň dowamynda diňleýjiler grafikanyň fonetikasynyň esaslary, iň köp ýaýran söz düzümi bolan arap diliniň morfologiýasynyň we sintaksisiniň esasy düzgünleri bilen tanyşarlar, okamak we ýazmak endiklerini ösdürerler, sözleýiş aragatnaşygy we häzirki zaman tekstleriniň terjimesine öwrenenler. Grammatiki bölümde adyň we yzygiderli işligiň esasy morfologik kategoriýalaryna, sintaktik gurluşlaryň esasy görnüşlerine syn berilýär we diňleýjileri kök çykarmak we sözlük bilen işlemek esaslary bilen tanyşarlar. Aragatnaşyk endikleriniň ösüşi tematiki gepleşikleri diňlemek we öwrenmek arkaly üpjün edilýär.

Kurs tamamlanandan soň diňleýjiler:

  • Arap diliniň grafikasyny we amaly fonetikasyny bilerler; grammatikanyň esaslary; esasy söz baýlygyny öwrenerler.
  • Arap dilinde iň ýönekeý aragatnaşygy amala aşyryp bilerler; tekstleri arap dilinde sözlük bilen okamaga we terjime etmage öwrenerler.
  • Ýazuw endiklerine eýe bolarlar; 300-den gowrak leksiki birlikleriň iň ýygy söz düzümini we iň ýönekeý tekstleri okamaga öwrenerler.

Kursyň dowamlylygy: 10 hepde

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/arabskij-yazyk/