Iňlis diliniň leksikologiýasy boýunça onlaýn kurs.

49
thumbnail

Talaplar

Ýewropa Bileleşiginiň CEFR B2 derejesine laýyk gelýän başarnyklar.

Kursyň beýany:

Bu kurs lingwistika pudagynyň esasy häzirki zaman leksikologiki ylmy-barlaglary bilen we iň möhüm ugurlary bilen diňleýjileri tanyşdyrmaga gönükdirilendir.

Kursyň maksatlary:

  • Diňleýjileri leksikologiýanyň esasy düşünjeleri bilen tanyşdyrmak;
  • Diňleýjileri özara baglanyşykly elementleriň ulgamy hökmünde söz baýlygyny öwrenmek ýörelgeleri bilen tanyşdyrmak.
  • Diňleýjileri iňlis diliniň leksiki derejesiniň aýratynlyklary, frazeologiýanyň aýratynlyklary, sözleriň emele gelmegi, ulgam baglanyşyklary bilen tanyşdyrmak;
  • Diňleýjilere leksikologiki derňew usullaryny ulanmagy öwretmek;
  • Diňleýjilere özbaşdak gözleg üçin zerur bolan esasy meseleler barada düýpli teoretiki bilimleri bermek.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/leksikologiya-anglijskogo-yazyka/