Bütewi döwlet synagyň matematikasyna (90+) taýýarlanmak üçin onlaýn kurs

14
thumbnail

Kursyň beýany:

Kurs teoretiki we amaly bolup, garyşyk görnüşde döredildi. Tematiki modullar synag işiniň ösüşi laýyklykda düzülen. Kursyň ugry mesele çözmek usullaryna ugrukdyrylandyr, şeýle hem belli bir usulyň düýbünden başga şertlerde işlemegi we bir meseläni dürli usullar bilen çözmek ýollar görkezilendir.

Onlaýn kurs esasy düşünjelere, faktlara, pikirlere we çözgüt usullaryna bagyşlanýar, bitewi döwlet synagyň matematikasynyň profil derejesiniň C bölüminiň soňky meselelerini çözmekde köplenç talap edilýän mysallar bilen görkezilýär (17, 18, 19 meseleler).

Her leksiýa üçin okuw materiallaryň toplumy ýerleşdirildi:

  • leksiýa bellikleri;
  • goşmaça makalalar;
  • testler;
  • barlag işleri;
  • barlag meseleleri özbaşdak çözmek üçin materiallar;
  • anyklaýyş işi;
  • we ş.m.

Bu kurs matematikada synag meselelerini çözmekde we resmileşdirmekde has ynamly bolar we ýokary okuw jaýyna girmek üçin zerur bolan ýokary ballaryny almaga mümkinçilik berer.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/podgotovka-ege-po-matematike-sdadim-na-90/

Mundan başgada, Bütewi döwlet synagyň matematikasyna (50+) taýýarlanmak üçin onlaýn kurs hem bar: https://online.spbu.ru/podgotovka-ege-po-matematike-sdadim-na-50/