Iňlis diliniň teoretiki grammatikasy boýunça onlaýn kursy.

55
thumbnail

Kim üçin niýetlenen?

Bu kurs iňlis dilini öwrenýän, terjime bilen meşgullanýan talyplar üçin gyzykly bolar.

Kursyň beýany:

Kursyň maksady, geljekki terjimeçilerde biri-biri bilen bagly we belli bir bitewiligi emele getirýän elementler ulgamy hökmünde dile düşünmek döretmekdir. Hakykatdanam, lingwistik gurluşyň kanunlaryna we grammatiki gurluşlaryň aýratynlyklaryna düşünmezden terjime endiklerini özleşdirmek kyn bolýar.

Kursyň esasy maksatlary:

  • diliň ulgamlaýyn tebigaty barada düşünje döretmek;
  • diňleýjileri belli bir bilim binýady bilen tanyşdyrmak, dil hakda maglumatlary teoretiki taýdan umumylaşdyrmak we ulgamlaşdyrmak;
  • lingwistik wakalara köp ölçegli, köptaraplaýyn düşünmegi öwretmek;
  • diliň hakykatlaryna syn etmekden netije çykarmak.

Kurs 6 mowzukdan ybarat. Berlen materialyň aýdyňlygy esasy grammatiki wakalara we düşünjelere ünsi jemlemäge we olary özbaşdak özleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu kurs terjime nukdaýnazaryndan käbir grammatiki kynçylyklary ýüze çykarýan we mysallar bilen görkezýän birnäçe mowzugyndan ybarat bolýar. Her modulda barlag meseleleri, synagy we özbaşdak iş üçin material bar.

Kursyň dowamlylygy: 6 hepde

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/teoreticheskaya-grammatika-anglijskogo-yazyka/