Huş psihologiýasy

146
thumbnail

Kim üçin niýetlenendir?

Kurs tanyşdyryş häsiýetine eýe bolup, ýörite bilim talap etmeýär we aň meselesi bilen gyzyklanýan  ähli adamlara gönükdirilendir. Şeýle-de bolsa, umumy we eksperimental psihologiýany bilýän diňleýjiler üçin materialy özleşdirmek has aňsat bolar.

Kursyň beýany:

Kurs aň meselesine psihologiki garaýyş hödürleýär. Teoretiki gipotezalary gurmagyň ýörelgeleri we olary eksperimental barlamak. Diňleýjilere aň işiniň tebigatyny we kanunlaryny biliş prosesiniň logikasyndan çykarýan aň meselesine özboluşly çemeleşme hödürlener.

Kursy gutarandan soň diňleýjiler:

Düşünjäniň psihologiýasy pudagynda kynçylykly meseleleriň ösüşinde dürli usullary ulanmagy başararlar; aň psihologiýasy pudagyndaky soňky üstünliklere tankydy baha bererler we düşündirerler we gözleg işlerinde ulanarlar; teoretiki taýdan esaslandyrylan gözleg maksatlaryny düzerler.

Aň psihologiýasynyň ýüzbe-ýüz bolýan esasy meselelerini öwrenerler; aň psihologiýasy pudagynda häzirki zaman synaglarynyň ýagdaýyny we hilini bilerler; psihologiýada aňy öwrenmegiň usulyýet esaslaryny öwrenerler.

Aň psihologiýasy pudagynda iň möhüm ylmy üstünliklere eýe bolarlar.

Kursyň dowamlylygy: 9 hepde

Kursa ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/learn/psikhologiya-soznaniya