Häzirki zaman dolandyryş boýunça onlaýn kurs.

30
thumbnail

Bu kurs “Işewürlik sungaty” hünärmen ugrunyň bir bölegidir.

Kim üçin niýetlenen?

Bu kurs dolandyryşy öwrenip başlaýan adamlar, şeýle hem kärlerini ýokarlandyrýan praktik-menejerler üçin niýetlenendir.

Kursyň beýany:

Kurs döredijilik aňyna we improwizasiýa ukybyna gönükdirilýär. Esasy üns innowasiýa önümi (pikir, tehnologiýa, obýekt, daşky gurşaw, waka we ş.m.) düşünjesini ösdürmegiň usulyýetine berilýär. Döredijilik önümini döretmek prosesi aragatnaşyk hökmünde görülýär.

Amaly kurs diňe döredijilik aňynyň işleýşi barada bilim bermek bilen çäklenmän, enjamy bilenem tälim berýär. Materiallary gyzykly şekilde öwrenersiňiz, bu diňleýjilerden diňe bir ünsi däl, eýsem awtoryň döreden dünýäsine girmek, akyl keşbini özleşdirmek we öz ýollaryny saýlamak ukybyny hem talap eder.

Platforma: Coursera

Kursa ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/learn/modernmanagement