Professional aragatnaşykda täsirli aragatnaşyk dili boýunça onlaýn kurs

37
thumbnail

Kursyň beýany:

Aragatnaşyk endikleri jemgyýetiň her bir agzasy üçin möhümdir, ýöne akademiki we gözleg işleriniň ýoluny saýlan adamlar üçin hakykatdanam möhüm ähmiýeti tutýar. Pikirleriň takyk we stilistik taýdan dogry görkezilmegi, lingwistik serişdeleri dogry ulanmak gözlegçiniň öz pikirlerini diňleýjilere ýetirmek we başarnyklary barada ylmy üstünliklerden kem bolmazlygy hakda şaýatlyk edýär.

Bu kurs iş we hünär aragatnaşygy gurşawynda dili has netijeli ulanmagy öwrenmek isleýänler üçin niýetlenendir. Kurs aspirantlar we täze başlan mugallymlar, şeýle hem hünär işleri akademiki gurşaw bilen baglanyşykly ähli adamlar üçin peýdaly boljak endikleri emele getirýär. Ylmy we işewürlik taslamalarynyň özara täsiri häzirki zaman dünýäsinde giňden ýaýranlygy sebäpli, talyplar geljekde alan hünärlerini islän ugurlarynda ulanyp bilerler.

Kursyň programmasy:

  1. Netijeli hünär ýüzlenme hökmünde termin.
  2. Bilim hukugynyň dili.
  3. Bilim gurşawynda hukuk aragatnaşygynyň görnüşleri we dili.
  4. Ýokary bilimde pedagogiki aragatnaşygyň esaslary.
  5. Onlaýn gurşawda professional özüňi görkezmek.
  6. Internet jemgyýetinde professional aragatnaşyk.
  7. Ylmy aragatnaşykda häzirki zaman maglumat tehnologiýalary.
  8. Dürli medeniýetde hünär aragatnaşygy.
  9. Hünär gurşawynda krizis aragatnaşygy.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/yazyk-effektivnoj-kommunikacii-v-professionalnom-obshhenii/