“Ylym, tehnologiýa we innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi” atly ylmy konferensiýa

Möhleti
15.04.2021
Arza göýbermek

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Bilim ministrligi 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 12-13-ne Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan “Ylym, tehnologiýa we innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi” atly onlaýn konferensiýa geçiriler.

Ylmy konferensiýa Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň fewral  aýynyň 12-ne degişli kararyna laýyklykda geçirilýär.

Konferensiýanyň dilleri: Türkmen, Iňlis we Rus dilleri.

Konferensiýanyň tematiki ugurlary:

  1. Nanotehnologiýa, himiýa tehnologiýasy, täze materiallary, energiýa we tehniki ylymlary öwrenmek;
  2. Biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika;
  3. Maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary;
  4. Derman öndürmek üçin häzirki zaman lukmançylygy we tehnologiýalary;
  5. Innowasiýa ykdysadyýeti;
  6. Ynsanperwer ylymlar;

Mowzuklar konferensiýa gatnaşyjylaryň tekliplerine laýyklykda doldurylyp bilner.

Bu onlaýn konferensiýa gatnaşmak üçin daşary ýurtlaryň ylmy merkezleriniň, institutlarynyň we uniwersitetleriniň alymlary we hünärmenleri çagyrylýar.

Konferensiýa gatnaşmak üçin:

  1. Hasaba alyş blanany doldurmaly;
  2. Gatnaşyjynyň hasaba alyş blankasy, doklad tezisi we annotasiýasy konferensiýanyň iş dilleriniň birinde iberilmelidir.

Konferensiýa barada has giňişleýin maglumaty https://science.gov.tm  web sahypasynda tapyp bilersiňiz

Konferensiýa gatnaşmak üçin ýokardaky web sahypasynda görkezilen görnüşde 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne çenli aşakdaky e-mail  salgylaryna tabşyrylmaly:

conference.tkm.june2021@gmail.com, conference.tkm.june2021@science.gov.tm

Habarlaşmak üçin: +99312 94-14-52

Çeşme: https://science.gov.tm/events/conf_sci_2021/