Sanly başarnyklar boýunça onlaýn kurs: web analitika.

24
thumbnail

Web analitikasynyň işewürlikdäki orny, analitikanyň görnüşleri we dürli usullary nähili ulanmalydygyny öwreniň.

Okuw dürli seljeriş görnüşlerini, olaryň ulanylyşyny goşmak bilen web derňewiniň esaslary bilen başlar we esasy ugurlary doly öwrenmek bilen dowam ediler. Analitikanyň guramalar we şahsyýetler üçin artykmaçlyklaryna köp üns berler.

Üstünlikli onlaýn iş alyp barmak köplenç web analitikasyny gowy bilmekligi talap edýär we bu ýerde mowzuklara we netijelere baha bermek üçin käbir möhüm prosesler bilen tanyşarsyňyz. Mundan başga-da, web seljeriş endikleri önümiňizi ýa-da işiňizi yzygiderli ösdürmäge kömek edip biler.

Web analitikasynyň güýjüni öwreniň

Web analitikasyny ulanmagyň täsirli usullaryny taparsyňyz, segmentasiýa we bahalandyrma ýaly düşünjeleri öwrenersiňiz we baha beriş meýilnamasyny döretmek üçin bäş ädim öwrenersiňiz. Şeýle hem, maksatlary, netijeleri kesgitlemek we yzygiderli gowulaşmak ýaly üstünlikli onlaýn işewürligi gurmak bilen baglanyşykly prosesler barada öwrenersiňiz.

Google Analytics-i ulanmagyň esaslaryny öwreniň

Okuw gutarandan soň, web analitikasynyň iş gurşawynda, esasanam täze başlanlar üçin Google Analytics bilen ulanylyşyny öwrenersiňiz. Dürli işewürlik meselelerini çözmek üçin Google web analytics nähili ulanmalydygyny öwrenersiňiz.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-web-analytics