Iňlis dilini öwrenýänler üçin web sahypalary we programmalar.

47
thumbnail

Iňlis dilinde başarnygyňyzy ýokarlandyrmaga kömek etjek mugt we gyzykly programmalar.

Quizlet, Memrise – ähli adamlara laýyk boljak amatly we ýönekeý programmalar, formatlary dürli reňkli kartoçkalar bilen söz baýlygyňyzy giňeltmäge mümkinçilik berýär.

AnkiDroid. Bular hem fleşkartlar, ýöne bu programma gaýtalamak usuly bilen ýat tutmaga esaslanýar. Programma täze we köne kartlary gaýtalamak üçin özbaşdak tertip düzýär. Öwrenilen sözler birnäçe günden, soň bir aýdan, 3 aýdan we ş.m. gaýtalanar.

Tandem, HelloTalk – ýeterlik aragatnaşyk düzüp bilmeýänler we daşary ýurt dilini özgertmek isleýänler üçin.

ReWord – täze sözleri kontekst arkaly ýatda saklamak has gowudyr. Täze programma sözleriniň ulanylyşynyň mysallarynyň sanawyny berip, programma gowy kömek edýär.

Word Hippo – sözleriň ulanylyşynyň, sinonimleriniň we antonimleriniň mysallaryny tapmak üçin iň oňat programmalaryň biridir.

Podcast Go, Podcast Addict – listening (diňlemek) has ýokary kynlaşdyrylan görnüşini ulanyp bilersiňiz. Uly materiallar kitaphanasy “janly” dil bilen has gowy tanyşmaga mümkinçilik berýär.

TED. Bu programma bilen tanyşdyrmagyň geregi ýok. Şeýle-de bolsa, iňlis dilinde gürleýän adamlaryň köp sanly çykyşlary bar, interfeýsiň özi peýdaly we örän amatly, subtitrler hem bar.

Collins Multitran, Abbyy Lingvo – amatly we doly sözlükleriň biridir.

Ähli programmalary Google Play we Apple Store-da tapyp we indirip bilersiňiz. Okuwdan lezzet alyň!

Çeşme: https://t.me/studyqa