Macquarie University tarapyndan IELTS Speaking taýýarlyk görmek üçin mugt onlaýn kursy

93
thumbnail

Bu kurs, gürlemek meseleleriniň hersine jogaplaryň mysallary bilen işlemegi we islenýän netijä nädip ýetip boljakdygyna düşünmekleri üçin gönükmelerden ybarat bolýar.

Kursyň dowamynda beýleki okyjylar bilen aragatnaşyk saklarsyňyz we erkin gürlemegiňizi, söz baýlygyňyzy, grammatikany we gürlemegi ýerine ýetirersiňiz.

Şeýle hem IELTS Speaking synagyndan üstünlikli geçmek üçin jogaplaryňyza özüňiz baha bermegi we nämäniň üstünde işlemelidigini kesgitlemegi öwrenersiňiz.

Synagyň jogabyna baha berip synagy kabul edýäniň isleýän jogabyny öwrenersiňiz we gürlemek synagynyň her bölümini gowulandyrmak üçin usullary we strategiýalary işläp düzmäge öwrenersiňiz.

Kursa ýazylamk üçin: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking