ÝUNESKO tarapyndan tejribe maksatnamasy

English
Möhleti
Arza göýbermek

Bilim, ylym ýa-da medeniýet boýunça hünäriňizi dowam etdirmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, bu tejribe gaty gowy seçim bolar.

ÝUNESKO tarapyndan tejribe maksatnamasy ÝUNESKO-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň birinde el işlerini hödürleýär. Guramanyň wezipelerine, maksatnamalaryna we esasy iş ugurlaryna düşünmäge kömek etmekden başga-da, geljekki käriňize taýýarlanmaga kömek edip biljek degişli iş tabşyryklary bilen akademiki bilimleriňizi artdyrmana mümkinçilik alarsyňyz.

Kriteriýalar:

 • Işe başlamazdan ozal uniwersitetde ýa-da şuňa meňzeş okuw jaýynda bakalawr derejesini (ýa-da ş.m. derejesini) almaly;
 • Ýa-da resminama tabşyrylanda, ikinji uniwersitet derejesi ýa-da magistr derejesi ýa-da ş.m. derejesine okuwa kabul edilmeli;
 • Ýa-da soňky 12 aýda uniwersiteti gutaran uçurym bolmaly (ýokarda kesgitlenişi ýaly birinji ýa-da ikinji dereje).
 • Kömekçi wezipelere ýa-da tehniki / hünär wezipelerine dalaşgärler sekretar mekdebe ýa-da ýöriteleşdirilen tehniki / hünär okuw jaýyna ýazylmaly we soňky okuw ýylyny ýa-da ýakynda (soňky 12 aýyň içinde) okuwyny gutaran bolmaly.

Talaplar:

 • Ýaş: azyndan 20 ýaşynda.
 • Diller: Iňlis ýa-da Fransuz dillerinde gowy ýazmaly we gürlemeli. Başga bir dili (iňlis ýa-da fransuz) bilmek artykmaçlykdyr we tejribe geçmek üçin zerur bolup biler.
 • Kompýuter başarnyklary: kompýuter ulgamlaryna we ofis programma üpjünçiligine düşünmeli.
 • Bir toparda gowy işlemegi we halkara iş gurşawyna uýgunlaşmagy başarmaly.
 • Aragatnaşyk endikleri: güýçli şahsyýet we aragatnaşyk endiklerine eýe bolmaly.

Programma nädip taýýarlanmaly?

 • Wiza alyň.
 • Tejribelik ýerine ýoluň çykdajylaryny töläň.
 • Tejribe geçirjek ýurduňyzda we tutuş tejribe döwründe ähli taraplaýyn saglyk ätiýaçlandyryşynyň bardygyny tassyklaň. ÝUNESKO tejribe döwründe kesel, maýyplyk ýa-da ölüm howpuna garşy 30,000 ABŞ dollaryna çenli çäklendirilen ätiýaçlandyryş üpjünçiligini üpjün eder.
 • Işläp biljekdigiňizi görkezýän lukmançylyk şahadatnamasyny beriň.
 • Pasport / hasaba alyş şahadatnamasy / diplom (uniwersiteti gutaran bolsaňyz).

Arza bermezden ozal:

 • Höweslendiriş hatyny we rezýumeňizi anketany doldurmazdan ozal taýýarlaň. Amaly tamamlamak üçin diňe bir sagat wagtyňyz bar.
 • * bilen bellenen ähli meýdanlar hökmanydyr.
 • Arza bereniňizde diňe iňlis ýa-da fransuz dillerini ulanyp bilersiňiz.
 • Diňe bir anketa tabşyryp bilersiňiz.
 • Tejribäniň dowamlylygy adatça 2 aýdan 6 aýa çenli.
 • Tejribe tölenilmeýär we maliýe kömegini bermeýär.
 • Hemme kriteriýalara deň gelseňizem, işe kepillik ýok.
 • Arzaňyz ÝUNESKO-nyň dolandyryjy üçin elýeterli bolar we alty aý maglumat bazasynda galar.
 • Eger kabul edilen bolsaňyz, dolandyryjy siz bilen göni habarlaşar. Alty aýyň içinde hiç hili täzelenme almasaňyz, arzaňyz ret edildi diýip hasaplanýar.

Arza bermegiň soňky möhleti ýok, yzygiderli.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://en.unesco.org/careers/internships