Robert S. McNamara adyndaky talyp haky maksatnamalar (RSMFP)

English
Möhleti
30.04.2021
Arza göýbermek

Ösüp barýan ýurtlardan bolan ykdysadyýet ugry boýunça ýaňy başlaýan gözlegçileriň kabul edişi başlady. Bu, Bütindünýä Bankynyň Ösüş Ykdysadyýetiniň (DEC) Wise-prezidentinde syýasat gözleglerine gatnaşmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Talyp hakyny gazananlar 8 aý boýunça (her ýylyň sentýabr-maý aýlarynda) Waşingtondaky Bütindünýä bankynda ýerleşerler we ýokary hünärli we syýasat bilen baglanyşykly gözleg taslamalaryna gatnaşýan gözlegçileriň ýolbaşçylygynda işlärler.

Bu gurşawda işlän wagtynda, gözlegçiler häzirki gözleg ülňülerini öwrenerler, täze ekonometrik endiklerini edinerler we öz ugurlaryndaky öňdebaryjy gözlegçiler bilen aragatnaşyk saklarlar. Şeýle hem, potensial ösüş meselelerine we gözlegleriniň ösýän ýurtlaryň kynçylyklaryny çözmäge nähili kömek edip biljekdigine garaýyşlaryny giňeltmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Maksatnama tamamlanandan soň, gözlegçiler okuwy dowam etdirmek we / ýa-da ykdysady ösüş meseleleri çözmek üçin täze hünärlerini ulanmaga öz ýurtlaryna ýa-da uniwersitetlerine gaýdarlar.

Kriteriýalar:

  1. Bütindünýä bankyna agza ýurtlaryň raýatlary, has gowusy ösüp barýan ýurtlaryň raýatlary;
  2. Ykdysadyýet ýa-da ş.m. ugur boýunça magistr derejesini ýa-da doktor derejesini alanlar;
  3. 35 ýaşdan uly däl (stipendiýanyň başlanan ýylyň 30-njy iýunyna çenli);
  4. Tejribe wagtynda Waşingtona göçmek mümkinçiligi.

Arzalaryň kabul edilişi açyk. Arzalaryňyzy şu ýere iberiň.

Arzany doldurmak üçin 20 minut töweregi wagt gerek.  Gözleg pudaklaryna laýyk gelýän gözleg maksatnamany we täsirli bahalary bellemeli we siziň tehniki bilim başarnyklaryňyz barada soraglara jogap bermeli.

Anketany doldurmazdan ozal aşakdaky resminamalary taýýarlaň:

  • PDF görnüşde rezýume;
  • 500 sözden ybarat bolýan niýet barada beýannama;
  • Iň azyndan bir akademiki wekil bilen habarlaşmak üçin belgi;
  • Ýazuw işlemäniň nusgasy (islege görä): dalaşgäriň iňlis dilinde ýazmak endiklerini iň gowy görkezýän awtorlyk gözlegleri.
  • Kodlamagyň nusgasy (islege görä): dalaşgäriň programmirleme ukyplaryny görkezýän adaty skript.

Tabşyryş möhleti: 30-njy aprel

Soraglaryňyz bar bolsa rsm_fellowships@worldbank.org

habarlaşyň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.worldbank.org/en/programs/scholarships/brief/robert-s-mcnamara-fellowships-program#overview