Nädip has öndürijilikli bolmaly? Neýrobiolog tarapyndan 5 sany ýönekeý maslahat. Üns, peýdaly birleşmeler we beýni arassaçylygy üçin maşklar.

36
thumbnail
  1. Beýniňizi türgenleşdiriň

Bilim taýdan neýrobiolog Sahar Yousef: “Beýniniň nasos bilen doldurylyp bolýan myşsa bilen deňeşdirilmegini gowy görýärin” -diýdi. – Şahsy beýniňiziň döredijisi bolmaga ylham berýär. ” Bu neýroplastiki – beýniniň durmuşda dürli faktorlaryň täsiri astynda üýtgemegi ukyby: hereketlerimiz, tejribämiz, daşky gurşawymyz sebäpli mümkindir.

Mysal üçin, ünsimizi meditasiýa we maşklar arkaly türgenleşdirip bileris. Munuň netijesi bolsa – ünsi dogry ugra gönükdirmek we has uzak saklamak . Bu türgenleşige sport zalyna gitmek ýaly serediň: näçe köp maşk etseňiz, beýniňiz şonça-da berkeýär.

  1. Içki ritmleriňize serediň

Kimdir biri daň bilen turup, günüň birinji ýarymynda möhüm işleri edip bilerler, beýlekiler, tersine, gündiz  gezmeleýärler we esasy meseleleri agşam çözýärler. Beýniňiziň günüň haýsy wagtynyň has gowy işleýändigini kesgitläň we işiňizi meýilleşdireniňizde muňa üns beriň.

Her iki sagatdan nädip işledigiňizi we gujurly we ýadaw wagtyňyz nähili duýandygyňyzy ýazyň. Birnäçe günden soň öndürijiligiň haýsy wagtda ýokarlanýandygyny we haýsy wagtda düşýändigini görersiňiz.

  1. Köp meseleligi aýyryň

Yousef: “Tanyşlarymyň köpüsi häzirki wagtda işlänoklar” -diýdi. – Duşuşyklaryň, jaňlaryň we poçta derňewleriniň arasynda gysga wagt bar. Bir ýerde 15 minut, başga ýerde 30 ýa-da 45 minut. Bu wagtyň içinde  olar öz jogapkärçiliklerini ýerine ýetirýärler: döredijilikli, akyl taýdan güýçli iş, kompaniýa üçin gymmatly. ” Bu ýygy-ýygydan bolýar.

Esasy işimizden telefon, haýyşlar we ýygnaklar bilen hemişe ünsümizi sowýarys.

Tankytly pikirlenmek we ünsi jemlemek ukybyny saklamak üçin, Yousef strategiýany üýtgetmegi maslahat berýär. Telefony barlamak we SMS-lere jogap bermek üçin birneme wagt aýyryň, soňra bolsa olar bilen ünsüňizi bölmäň.

Mümkin bolsa, günüňizi düzüň, bir ýa-da iki sagat ünsüňizi bölmän işiňizi ýerine ýetiriň we arasynda has möhüm zatlary ediň.

  1. Täze birleşikler dörediň

Eger-de işiňizi başga bir işiň arasynda ýerin ýetirýän bolsaňyz, iş stoluňyzyň işlemek üçin iň soňky ýerde durar. Netijede, stol iş bilen baglanyşykly bolmagyny bes edýär, siz onuň başynda ünsüňizi bölýärsiňiz.

Iň gowy işleýän şertleriňiz hakda pikir ediň we gereksiz birleşiklerden goraň.

“Hereketleriň we pikirleriň belli bir ýer bilen baglanyşyklydygyna belli bir tamalarymyz döreýär” –diýdi. Şonuň üçin bir stoluň başynda oturan bolsaňyz we arakesme etmek isleseňiz (sosial ulgamlara giriň, bir zat gözläň), turuň we başga bir ýerde ediň. Bu esasanam uzakdan işleýänler üçin möhümdir. Işi ýerine ýetirmek üçin bir ýer aýyryň we öýüň başga ýerlerinde arakesme ediň. ”

  1. Beýniňize üns beriň

Oýlanmak beýniniň fiziki ýagdaýyna-da baglydyr, şonuň üçin oňa gözegçilik etmegi ýatdan çykarmaň: ýeterli suw içiň, gowy iýmit iýiň we gan beýniňize akar ýaly yzygiderli hereket ediň. Energiýany çalt doldurmak üçin kofe we ​​süýjüler bilen iýmitlenmäň. Önümçiligiňiz peselmez ýaly günüň dowamynda sagdyn iýmit iýiň. Ýeterli uky almagy unutmaň.

Yousef: “Meniň ýörelgelerimiň biri: kesilmezden – açylmaz. – Işlän wagtynda, beýniňizi jemläň we ulanyň. Oňa hormat goýuň, iýmitlendiriň we goraň. Soňra bilgeşleýin dynç almak we işden aýyrmak üçin wagt beriň. Has köp maglumat siňdirmäň, hakykatdanam dynç alyň we dikeldiň. ”

Çeşme: https://lifehacker.ru/kak-povysit-produktivnost/?utm_source=telegram&utm_campaign=smm_telegram&utm_medium=social