Durmuşyň ähli ugurlaryny ýöretmek 20 sany peýdaly endik

43
thumbnail

Maksatlara aňsatlyk bilen ýetmek, ýakynlaryňyz bilen aragatnaşygy gowulaşdyrmak we özüňiz bilen sazlaşykly ýaşamak.

Indi bolsa, endiklere nädip ýetmeli?

 • Öz endigiňizi nusga alyň. Hepdede üç gezek ylgamak bilen çäklenmäň. Bir gün we wagt saýlaň we senenamaňyza goşuň. Soňra saýlan meýilnamaňyzyyzarlaň.
 • Şert dörediň. Mysal üçin, jaň sagady, senenama ýatlatmasy ýa-da belli bir hereket. Wagtyň geçmegi bilen beýni munuň belli bir endikdigini ýatda saklar.
 • Üç hepdäniň dowamynda endikleriň bir gününem sypdyrmaň. Bu döwürde endik aýlawy emele geler. Ondan soňra hereket awtomatiki bolar.
 • Bir gezekde bir endik ediniň. Birbada birnäçe meseläni çözmäň. Diňe öňki endigi ýeterlik derejede edinen wagtynda indiki birine geçiň.

Ruhy rahatlyk

 • Irden dessur edin. Özüňizi köşeşdirmek üçin meditasiýa goşuň. Üstünlige ýetmek üçin oňyn wizuallaşdyrma ediň.
 • Irden düşegiňizi ýygnaň. Bu size öndürijilige azajyk itergi berer.
 • Ýaramaz pikirlerden, gorkulardan we aladalardan dynmak üçin günde birnäçe minut wagt aýyryň. Olary tanaň, näme edilip bilinjekdigini kesgitläň we bu hereketleri meýilleşdiriň. Günüň dowamynda beýle pikirlere köp wagt sarp etmäň.
 • Her gün gündelik aladalardan arakesme etmek üçin ýarym ýa-da bir sagat aýyryň. Daşara çykyň, ýoga ediň, kitap okaň ýa-da ýakynlaryňyz bilen duşuşyň.
 • Özüňizi güýçlendirýän zatlary etmek üçin yzygiderli wagt sarp ediň. Mysal üçin, gyzykly adam bilen söhbetdeşlik ediň, oňyn film görüň, özüne çekiji kitap okaň, konserdagidiň, halaýan iýmitleriňizi iýiň.
 • Gündelik zatlary täze usul bilen ýerine ýetiriň: mundan öň bişirmedik nahary bişiriň, işe başga bir ýol bilen gidiň, dişleriňizi ýuwanda bir aýakda ýuwuň. Dürli görnüş beýni üçin peýdalydyr.
 • Hepdäniň ahyrynda tämizlik ediň. Öýüňizde, telefonyňyzda we kompýuteriňizdäki bidüzgünçilikleri aýyryň. Gereksiz suratlary, habarlary we programmalary pozuň. Daşky gurşawdaky tertip pikirlerde tertibi saklamaga hem kömek eder.
 • Her gije bellik ediň. Şükür edýän zadyňyza üns beriň. Şeýle hem, uklamaga päsgel bermezlik üçin ýygnan pikirleriň hemmesini pozuň.
 • Dynç almaga kömek edip biljek agşam dessuryny ediniň. Mysal üçin, ähli elektron enjamlaryny öçüriň, suwa düşüň, gündeligiňize bellikler ýazyň, okaň. Wagtyň geçmegi bilen şuňa meňzeş dessur beýnä uklamagyň wagtyny görkezer.

Üstünlik

 • Geljek hepdäniň meýilnamasyny ýekşenbe güni düzüň. Soňra duşenbe güni işe başlamak has aňsat bolar. Ilki näme etmelidigiňizi bilersiňiz.
 • Rahatlyk zolagyňyzdan çykyň. Bu, täsin zatlaryň bolmagy onuň çäginden çykýar.
 • Iň möhüm işleriňizi irden ediň. Bu gijikdirmä garşy göreşmegiň iň gowy usulydyr. Işiňiz näçe kyn bolsa-da, derrew bu meseläni çözmek we ýakymsyz pursaty gijikdirmezlik has gowudyr.
 • E-mail bilen işlemek üçin aýratyn wagt aýyryň. Şeýlelik bilen, her täze hat bilen ünsüňizi bölmersiňiz we möhüm meselelere ünsi jemläp bilersiňiz.
 • Dynç almagy ýatdan çykarmaň. Günüň dowamynda dynç alyň we dynç günleri işlemäň. Bu daş-töweregiňizdäki gurşawa başgaça seretmäge kömek eder.
 • Kiçijik üstünlikleriňizi belläň. Pikirlenip ýerine ýetiren zatlaryňyzy ýada salyň. Ýogsam, adaty işler bilen üstünlikleriňizi duýmarsyňyz.
 • Özüňizi erbet pikirler bilen doldurmaň. Hereket ediň. Bir zady kemçilikli ýöne soňuna çenli ýerine ýetirmek has gowudyr, soňa goýup we kämilleşdirmek wagtyňyzy sarpamak diýmekdir.

Öz-özüňi ösdürmek

 • Şahsy ösüş maslahatlary üçin podkastlary diňläň. Munuň bilen ýolda, tämizlik ýa-da nahar bişirmek bilen meşgullanaňyzda etmek amatly.
 • Teleýaýlym görkezişleriniň ýerine dokumental filmleri, webinarlary we okuw wideolaryny görüň. Bu ekilde hem dynç alyp bilersiňiz, diňe öwrenişmek üçin wagt gerek bolar.
 • Okaň. Mysal üçin, ýatmazdan ozal. Şeýlelik bilen siz hem dynç alyp bilersiňiz. Dynç günleri bolsa okamak ýa-da audiokitaplary diňlemek üçin has köp wagt aýyryň.
 • Geçen hepdäni gözden geçiriň. Muny etmek üçin ýekşenbe güni birnäçe minut wagt aýyryň. Nämäniň gowy gidendigini, haýsy meselelere duş gelendigiňizi we indiki hepde düzetmeli zatlary gözden geçiriň. Bir endikden birnäçe güne ýüz öwüren bolsaňyam siziň üçin peýdalydyr. Munuň näme üçin bolandygyny, nämäni üýtgetmelidigini pikir ediň. Indiki hepde bolsa täzeden başlaň.

Saglyk

 • Günde sekiz sagat uklaň. Ýa-da siziň üçin ýeterlik uky almak üçin näçe gerek bolsa.
 • Her gün 15 minut bolsa-da maşk ediň. Soňra ýüregiňiz munuň üçin sag bolsun aýdar.
 • Aňlaýyşly iýiň. Nahar iýip otyranyňyzda başga işler bilen ünsüňizi bölmäň. Telewizor we telefony ýanyňyzdan aýyryň. Iýmitiňiziň tagamyna üns beriň we lezzet alyň. Naharyň ýarysynda duruň. Açlyk duýgusynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga synanyşyň. Dok bolsaňyz, soňuna çenli iýmegiň geregi ýok.
 • Dogry iýmitleniň. Mümkin boldugyça, sagdyn önümlere üns beriň.

Çeşme: https://lifehacker.ru/30-poleznyx-privychek/