Ünsüňizi jemlemek üçin 4 sany ýönekeý maşk

39
thumbnail

Psiholog Amiş Jha akyldarlyk arkaly nädip ünsi artdyrmalydygyny düşündirýär.

Ünsi nädip ösdürmeli?

Üns, islendik zada gönükdirilip bilinjek çyra ýalydyr. Uklamaýan wagtymyzyň takmynan 50% -i bilen ünsümizi çekýänligimiz sebäpli, bu çyranyň bir tarapdan başga tarapa oýnaýandygy ýüze çykýar. Ünsüňizi nädip dolandyrmalydygyny öwrenmek üçin Maýami uniwersitetiniň psihology Amishi Jha akyldarlygy maşk etmegi teklip edýär.

Gözleglerine görä, şuňa meňzeş maşklar bilen meşgullanmaýan adamlar aşa stres geçirende ünsi ýitirýärler. Beýleki tarapdan, beýnini yzygiderli türgenleşdirýänler bolsa, ünsi gowulaşýar. Akyldarlygyň başga artykmaçlyklary hem bar: aladanyň peselmegi we gaýtadan depressiýa töwekgelçiligi we gysga möhletli ýadyň gowulaşmagy.

Akyldarlyk häzirki wagtda emosional jogap bermezden ünsi gönükdirmek.

Jha: “Munuň üçin başga bir belli dünýägaraýyşyň geregi ýok” -diýdi. Bu maşklar diňe beýnini türgenleşdirýär. Iki kategoriýa bölünýärler: ýakyndan üns we erkin gözegçilik. Bu maşklaryň hemmesi beýniniň bir obýekte jemlenmek ukybyny ösdürýär.

  1. Dem almak

Akyldar dem almakdan başlaň. Arkaňyzy dogurlap oňaýly ýagdaýda oturyň. Ähli ünsüňizi demiň duýgularyna gönükdiriň. Burunlaryňyza girýän salkyn howany ýa-da garnyň ýokaryk galýandygyny duýuň. Bir zat ünsüňizi bölse ünsüňizi ýuwaşlyk bilen demiňize getiriň. Muny birnäçe gezek gaýtalamaly bolsaňyz, geň galmaň we gaharlanmaň. Ünsüňizi arkaýyn ýöremegi öwredýän  güjük hökmünde görüň. Her gezek gapdala ylgasa, ony ýuwaşlyk bilen yza çekiň.

  1. Ýöreýiş

Ýöremegiň duýgularyna üns beriň: aýaklaryňyzyň ýere degmegini, deriňizdäki şemal, töweregiňizdäki sesleri duýuň. Açyk howada ýa-da içerde ýöreýändigňiziň ähmiýeti ýok.

  1. Bedeniň skaneri

Üns bir çyra bolsa, bedeni gözden geçireniňizde, tutuş bedeni onuň bilen yzygiderli yşyklandyrmaly. Aýak barmaklaryňyzdan başlaň we olardaky duýga üns beriň. Aljyraňňylygy, ýylylygy ýa-da sowuklygy duýup bilersiňiz. Soň bolsa ýuwaş-ýuwaşdan ýokaryk çykyň.

Ünsüňizi bir obýekte jemlemegi we saklamagy öwreneniňizden soň, erkin synlamaga geçip bilersiňiz.

  1. Erkin syn

Daş-töweregiňizde bolup geçýän zatlary duýmaga kömek edýär, ýöne oňa ýapyşmaýar. Bu ýerde belli bir zatlara ünsi jemlemegiň zerurlygy ýok. Munuň ýerine, haýsy bolsa-da duýgular ýüze çyksa, açyk boluň. Jha “Analiz we pikir etmäň” – diýip düşündirýär. “Olara üns beriň we ýaýramaga rugsat beriň.”

Munuň üçin amatly ýagdaýda oturyň we ähli duýgulary, pikirleri duýmaga synanyşyň, ýöne olary saklamaň. Olary dürli kategoriýalara görä belläp bilersiňiz. Mysal üçin, meýilnamalar, aladalar, höküm, ýatlamalar. Haýsy size has amatly bolsa, sesli ýa-da sessiz ýerine ýetiriň. Bir duýgyny ýa-da pikiri belläniňizden soň, goýberiň.

Bu bulutlary synlamak bilen deňdir. Emma şu wagt pikirleriňiziň akymyna syn edýärsiňiz.

Käwagt bir pikire ýapyşarsyňyz we bu tebigy zat. Eger ony goýberip bilmeýän bolsaňyz, goldaw duýgyňyzy täzeden almak üçin ünsi jemläň.

Maşklar kömek etmeýän bolsa näme etmeli?

Bu maşklary synan bolsaňyz, ýöne ünsüňizi jemläp bilmeseňiz, ruhdan düşmäň. Bu ýygy-ýygydan bolýar. Akyldarlyk okuwyndan ýüz öwürmäň. Haýsy bolsa-da täze hünäre öwrenmek ýaly, size has köp tejribe gerek.

Esasy zat, ünsüňizi sowmagy öwrenmek däl. Bu ünsüňizi sowan wagtynda, ünsüňizi yzyna gönükdirmek barada.

Adatça, adamlar 4 hepdeden soň hepdede bäş gün 15 minutlyk maşkdan peýdany duýup başlaýarlar. Gaty kyn görünýän bolsa, ýuwaş-ýuwaşdan başlaň. Mysal üçin, her gün maşklaryň birini iki minutlap ýerine ýetirmegi wada beriň. Türgenleşigiňizi uzaltmak islärsiňiz. Bir aýlap asyl maksadyňyza ýapyşyň, soň bolsa hepdede bäş gün 15 minuda ýetýänçä maşk wagtyňyzy artdyryň.

Muny endige öwürmek üçin telefonyňyzda ýatlatmalary goýuň we asuda, rahat ýer, şeýle hem hiç kim sizi ünsüni sowmaz ýaly amatly wagt tapyň.

 

Çeşme: https://lifehacker.ru/vnimanie/