Coventry University tarapyndan şahadatnamaly mugt onlaýn kursy

50
thumbnail

Hünäriňizi ösdürmek boýunça öňdebaryjy uniwersitetleriň birinden ajaýyp onlaýn kurs. Okuwa kabul edilmäge taýynlanýanlar we iş gözleýänler üçinem ýokary derejeli kurs. Ähli hünärler, aragatnaşyk usullary, şeýle hem tankydy we gapdal pikirlenmäni ösdürmek üçin durmuşda zerur boljak endikler! Kursy gutarandan soň, mugt şahadatnama alarsyňyz, bu anketa resminamalaryňyza ajaýyp goşundy bolar. Kursda uniwersitete we iş berijä iberilip bilinjek CV ýazmagy öwrenersiňiz.

Kursyň ady – Career Skills for the 2020s: Navigating the Online World of Work

Haýsy mowzuklar boýunça bilim alarsyňyz?

– Ösüş üçin başarnyklary, güýçli taraplary we ugurlary kesgitlemek

– Iş ýerinde höwes

– Iş berijileriň islegleri

– Karýerany ösdürmek üçin şahsy maksatlary kesgitlemek

– Aragatnaşyk endiklerini ýokarlandyrmak

– Onlaýn tanyşdyryş we gapak hatyny ýazmak

– Meseleleri çözmek üçin toparlaýyn iş güýjüni ulanmak

– Internedi professional derejede ulanmak

– Sosial mediýanyň peýdalary

– Onlaýn rezýume döretmek

– Dürli guramalaryň gözlegleri we olaryň internetdäki işleri.

 

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/career-skills-for-the-2020s