A.A. Gromyko adyndaky GDA-nyň ýaş halkara hünärmenler bäsleşigi

Möhleti
11.05.2021
Arza göýbermek

GDA-nyň ýaş halkara hünärmenleri A.A. Gromyko adyndaky bäsleşigine gatnaşmak üçin arzalaryny tabşyryp bilerler.

Uniwersitetleriň talyplary we uçurymlary, aspirantlar, alymlar, mugallymlar, žurnalistler, analitikler, işewür hünärmenler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, GDA agza ýurtlaryň diplomatlary 40 ýaşa ýetmedik adamlar bäsleşige gatnaşyp bilerler.

Bäsleşik 3 nominasiýalar boýunça gatnaşykdan ybarat bolýar:

  • Esasy – 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 1-ne çenli 40 ýaşa ýetmedik aspirantlaryň, alymlaryň, mugallymlaryň, analitikleriň we diplomatlaryň ylmy makalalary.
  • Debýut – 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 1-ne çenli 30 ýaşa ýetmedik talyplaryň we ýokary okuw jaýlarynyň uçurymlarynyň ylmy makalalary.
  • “Düzme bäsleşigi” – 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 1-ne çenli 30 ýaşa ýetmedik ýokary okuw jaýlarynyň talyplary we uçurymlary tarapyndan çap edilen makalalar.

Düzgün boýunça emin agzalarynyň goşmaça ýörite nominasiýalary döredip bilerler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin bir ýa-da birnäçe ýazyjy tarapyndan garaşsyz ýazylan we aşakdaky mowzuklary öwrenmäge bagyşlanan asyl çap edilmedik ylmy makalalar we analitik bellikler kabul edilýär:

  • postsowet giňişliginde häzirki zaman halkara gatnaşyklary we integrasiýa taslamalary: Belarus we Russiýa Bileleşigi, Ýewraziýa ykdysady birleşigi, GDA, Kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy
  • “pandemiýadan soň”: milli meseleler we integrasiýa çözgütleri;
  • Ýewraziýa sebitinde köpçülikleýin howpsuzlygy güýçlendirmek üçin konfliktleriň we gurallaryň töwekgelçiligi;
  • integrasiýa gurluşygy üçin çeşme hökmünde medeni we bilim gatnaşyklary;
  • Halkara gatnaşyklarynyň taryhynda Beýik Watançylyk urşy: taryhy ýady goramak we ýoýmak meseleleri;
  • A. Gromykonyň diplomatik mirasy;
  • halkara gatnaşyklar ulgamynda BMG-nyň roly, geçmişi we geljegi.

Bäsleşik dersaradyr. Gatnaşmak üçin syýasy ylym, ykdysadyýet, sosiologiýa, taryh, kanun, pelsepe ugurlarynda yglan edilen temalary açýan eserler kabul edilýär.

Arzalaryň kabul ediş möhleti: 2021-nji ýylyň maý aýynyň 11-i 23:59.

Bäsleşige gatnaşmak üçin 2021-nji ýylyň maý aýynyň 11-ne çenli bäsleşigiň resmi web sahypasynda elektron formanyň üsti bilen arzany tabşyrmaly: konkurs-gromyko.org.

Bäsleşigi guramaçylary AA Gromyko Daşary syýasaty öwreniş birleşigi, Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Dolandyryş akademiýasy we Russiýa Ylymlar akademiýasynyň Ýewropa instituty, Birleşik döwletiniň hemişelik komitetiniň goldawy bilen, Moskwa döwlet halkara gatnaşyklar instituty, Ýewraziýa Ykdysady Komissiýasy, Russiýa Federasiýa Geňeşiniň başlygynyň integrasiýa medenöýi, GDA-nyň ynsanperwer hyzmatdaşlygy döwletara gaznasy.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://konkurs-gromyko.org/

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/35363/konkurs-molodyh-mezhdunarodnikov-sng-imeni-aagromyko2021-prinimaet-zayavki