“Iňlis diliniň aýdylyşy” boýunça onlaýn kurs.

66
thumbnail

Bu kurs aýdylyşyň haýsy aýratynlyklarynyň özara düşünişmek üçin möhümdigi barada bilim berýär. Gönükmeler we wideolar arkaly iňlis seslerini we aksentlerini öwrenersiňiz we beýleki okuwçylaryň aksentleri barada öwrenersiňiz. Häzirki zaman dünýäde köp adam iňlisçe gürlemäge mejbur bolýar. Diýmek, iňlis dilini ilkinji dili hökmünde bilmeýän beýleki adamlara düşünmeli we iňlis dilinde dogry gürläp bilmeli.

Bu kursyň netijesinde, dürli şertlerde ynam bilen gürläp bilersiňiz, iňlisçe gürlemegiňizi gowulaşdyrarsyňyz.

Hasaba alynmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation