Halkara howpsuzlyk maksatnamasy

English
Möhleti
31.05.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

11-nji oktýabr, 2021 – 27-nji maý, 2022

Halkara we Ýewropa Howpsuzlyk ösen ylmy-barlag maksatnamasy häzirki wagtda Ženewa uniwersitetiniň ählumumy barlaglar institutynda hödürlenýän we dünýägaraýşyny görkezýän doly okuwdyr.

Okuwyň maksatlary

Ouwyň esasy maksady –  gatnaşyjylaryň milli, “dünýä-sebitleýin” we ählumumy şertlerde parahatçylyga we durnuklylyga düşünişini gowulandyrmak:

  • Parahatçylyga we durnuklylyga howp salýan strategiki howplary kesgitlemek we häsiýetlendirmek;
  • Bar bolan we ýüze çykýan howplary dolandyrmak isleýän şahslaryň üýtgeýän ýagdaýyny seljermek;
  • Häzirki syýasata jogaplaryň netijeliligini we degerliligini bahalandyrmak we geljekde bolup biljek syýasat alternatiwalaryny ara alyp maslahatlaşmak.

Näme üçin gatnaşmaly?

Gatnaşanlar milli ýa-da halkara guramalarda ulanyp boljak başarnyklary we bilimleri alarlar, şeýle hem gatnaşyjylara syýasy çekişmeleri konstruktiw we tankydy habar bermäge mümkinçilik bererler:

  • Karar beriş prosesine gatnaşmak we bu prosesde täsiri görkezmek;
  • Hünär we guramaçylyk mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak,
  • Bilelikdäki ýolbaşçylyk we karar bermek üçin ösen başarnyklary we bilimleri ulanmak.

Kursyň tertibi:

1-nji modul (Oktýabr-Dekabr): Dürli düşünjeleri (güýç, gyzyklanma, gymmatlyklar …) we ölçegleri (taryh, strategiýa, ykdysadyýet, kanun, dolandyryş) seljermek arkaly häzirki halkara howpsuzlyk gurşawyna we ýolbaşçylygyna syn berýär. …), zerur bolýan daşary we howpsuzlyk syýasatynyň dinamikasyna düşünmek.

2-nji modul (ýanwar-mart): Täze döreýän howpsuzlyk meselelerine, durnukly parahatçylygy we söweşiň ewolýusiýasyna ünsi jemleýär.

3-nji modul (mart-maý): Gatnaşyjylar Ýewro-Atlantik sebiti, Saharanyň günortasyndaky Afrika, Ýakyn Gündogar we Demirgazyk Afrika, Latyn Amerikasy we Aziýa-Ýuwaş umman sebitindäki wakalar ýaly köp sebitde howpsuzlyk meselelerini öwrenerler.

4-nji modul (Oktýabr-Fewral): Kritiki teoriýalar, geoekonomika, halkara hukugy, syýasy pelsepe, Ýewropanyň integrasiýa teoriýalary, din we halkara howpsuzlygy ýaly mowzuklar boýunça ilkinji üç modulyň syýasata gönükdirilen çemeleşmesini doldurýan leksiýalar bar.

5-nji modul (Oktýabr-Maý): Gatnaşyjylar 10 000-12 000 sözden ybarat bolýan dissertasiýa arkaly gözleg we seljeriş mümkinçiliklerini ösdürerler. Bu prosesiň dowamynda gatnaşyjylar birnäçe gözleg usullary seminarlaryna gatnaşarlar.

* Bellik: Okuw meýilnamasy her ýyl halkara howpsuzlyk meselelerine görä üýtgeýär.

8 aýlyk intensiw okuwda akademiki seminarlar, iş derňewi, deň-duşlar bilen aragatnaşyk we şahsy başarnyklary ösdürmek ýaly aýratynlyklar bolar.

Prezentasiýalar, diskussiýa forumlary we tematiki çekişmeler ýaly birnäçe çärä gatnaşyp bilersiňiz. Bilimi işe öwürmek üçin mysallar we simulýasiýa ýaly interaktiw sessiýalara aýratyn üns berilýär.

Maksatnamany üstünlikli tamamlan gatnaşyjylara halkara we Ýewropa howpsuzlygy boýunça magistr derejesi berler.

Arzany nädip tabşyrmaly?:

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň maý aýynyň 31-i

Ibermek üçin e-mail: alumni@osce-academy.net

Goşmaça maglumat: mas@gcsp.ch; alumni@osce-academy.net

‘Mr / Ms_Name_Surname_ (PS / EGD’YearOfGraduation) _MAS2021’ atly bir ZIP poçta saklanylýan zerur resminamalary iberiň.

Gerekli resminamalar:

– CV

– Höweslendiriş haty

– 2 hödürleýiş haty

– Diplomyň göçürmesi (derejeler)

– Aşakdaky mowzuklar boýunça 1500 sözden ybarat bolýan ýazylan beýýannamalar:

  1. What is the purpose and relevance of reforming the United Nations Security Council?
  2. Is the current crisis of the ‘liberal world order’ a turning point in international relations?

 

Gatnaşmak üçin MyGCSP platformasynda hasap dörediň: https://gcsp.force.com/GCSPCommunity/s/login/ .

Arza tabşyrmak üçin anketany ýüklemeli.

Onlaýn anketany tabşyrandan soň, anketany doldurmak üçin goşmaça resminamalary talap etmek üçin dalaşgärler bilen habarlaşarlar.

Talyp haky barada maglumat:

Bu stipendiýa 8 aýlap Ženewada okuw, ýaşaýyş we ýaşaýyş jaýy çykdajylaryny ödemek üçin ýeterlik bolar.

Bu stipendiýa Bişkekdäki OSCEHHG akademiýasyny gutaranlar ýa-da beýleki bilim jaýlaryny gutaranlar üçin niýetlenendir.

Dalaşgärlerde howpsuzlyk syýasaty bilen baglanyşykly ugurda diplomy we azyndan iki ýyl hünär tejribesi bolmaly. Dalaşgärler iňlis dilini gowy bilmeli. Esasanam zenan dalaşgärlere arzalary tabşyrmak maslahat berilýär.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.gcsp.ch/courses/master-advanced-studies-international-security-mas-20212022