Azarbaýjandaky Hazar uniwersitetiniň talyp haky (2021)

English
Möhleti
15.05.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Hazar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýyly üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen zehinli dalaşgärlere talyp hakyny  hödürleýändigi barada habar berdi. Bu talyp haky bakalawr, magistr we Ph.D. derejesini almak isleýän talyplar üçin niýetlenendir  we bölekleýin maliýeleşdirilýär. Talyp haky mugt okamaga mümkinçilik berýär, ýöne ýaşaýyş çykdajylaryny, ýol tölegini we ş.m. töleglerini ödemeýär. Ilki bilen, talybyň bahalaryna baglylykda täzelenmek mümkinçiligi bilen bir ýyla berilýär.

Uniwersitet iňlis dilinde ýokary hilli bilim hödürleýär.

Dalaşgärler:

 • Daşary ýurt raýaty bolmaly.
 • Magistr ýa-da D. derejesini okamak üçin arzany tabşyryň.
 • Öňki okuw derejesinde ajaýyp akademiki görkezijileri we ýokary üstünliklerini görkezmeli.
 • Saýlanan okuw ugrunda güýçli hyjuwy görkezmeli.

Talyp haky bäsdeşlik esasynda 75%, 50% ýa-da 25% okuw tölegleriniň ödeýär.

Talaplar:

 • Ähli milletler arzalaryny tabşyryp bilerler.
 • Magistratura tabşyrmak üçin diplomy tabşyrmaly.
 • D. üçin magistr derejesiniň diplomy bolmaly.
 • Öňki okuw jaýyndan iňlis dili barada şahadatnamany ýa-da IELTS / TOFEL şahadatnamany tabşyrmaly.

Stipendiýalar magistr Ph.D.üçin üstünlik talyp hakyna we bakalawr, magistr we Ph.D. dalaşgärler üçin talyp hakyna bölünýär.

Bakalawr maksatnamalary:

 • Informatika
 • Kompýuter inženerligi
 • Nebit we gaz inženerligi
 • Elektronika, telekommunikasiýa we radio
 • Gurluşyk
 • Himiýa inženerligi
 • Biomedikal tehnologiýa inženerligi
 • Ykdysadyýet we dolandyryş mekdebi
 • Syýahatçylyk pudagynda iş dolandyryşy. Myhmanhanany dolandyrmak.
 • Ynsanperwer we jemgyýetçilik ylymlary mekdebi
 • Bilim mekdebi

Magistratura maksatnamalary:

 • Informatika
 • Kompýuter inženerligi
 • Nebit we gaz inženerligi
 • Matematika
 • Biznes administrirleme (Umumy)
 • Dolandyryşda biznes administrirleme
 • Maliýe işinde dolandyryş
 • Hasap we auditde biznes administrirleme
 • Ykdysadyýet
 • Marketingde biznes administrirleme
 • Iňlis dili we edebiýaty
 • Žurnalistika
 • Terjime okuwlary
 • Sebitleýin barlaglar (ABŞ, Ýakyn Gündogar, Ýewropa)
 • Halkara gatnaşyklar: Konfliktleri öwrenmek we Ýewropanyň jemgyýetçilik gatnaşyklary
 • Syýasatşynaslyk
 • Azerbaýjan dili we edebiýaty
 • Umumy lingwistika

Ph.D. maksatnamalary:

 • Matematika
 • Informatika
 • Nebit inženerligi
 • Kompýuter inženerligi
 • Dolandyryş we ykdysadyýet
 • Arheologiýa
 • Jemgyýetçilik pelsepesi
 • Azerbaýjan dili we edebiýaty

Arza beriş prosesi:

Öz ugruňyzy saýlaň.

Hazar uniwersiteti, daşary ýurtly talyplar üçin bakalawr we magistraturada okuw meýilnamalaryny hödürleýär. Maksatnamalaryň sanawyny okamak üçin http://international.khazar.org/wp-content/uploads/2021/03/Hazar-University-International-Admission-programs.pdf  giriň.

Arzany dolduryň.

Saýlanan okuw ugry üçin arzany ýükläň we görkezmelere laýyklykda dolduryň.

Bakalawr derejesini almak üçin arza: http://international.khazar.org/how-to-apply/bachelor-application-2021/

Magistr derejesini almak üçin arza: http://international.khazar.org/how-to-apply/master-application-2021/

Ph.D.üçin arza: http://international.khazar.org/how-to-apply/phd-application-2021/

2021 ýylyň talyp haklary üçin arzalar: http://international.khazar.org/how-to-apply/scholarship-application-2021/

Arza tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň maý aýynyň 15-i, sagat 18: 00-da (Baku wagty bilen).

Habarlaşmak üçin:

Khazar University, Neftchiler Campus
41 Mehseti Street, Baku, AZ1096, Azerbaijan

Telefon: (+99412) 421-17-08; (+99412) 421-79-16 (ext.240)

Admission Requirements

http://international.khazar.org/admission-requirements/