«Green Talents Forum 2021» gatnaşmak üçin arzalary kabul etmek başlandy

Möhleti
19.05.2021
Arza göýbermek

Germaniýanyň Federal Bilim we gözleg ministrligi (BMBF) her ýyl durnukly ösüş üçin innowasiýa daşky gurşaw ideýalarynyň halkara alyş-çalşyny ýeňilleşdirmek üçin durnukly ösüşde ýokary mümkinçilikler üçin «Green Talents» halkara forumyny gurnaýar.

Arzalar magistrlardan, aspirantlardan we doktor derejeli talyplardan, şeýle-de hem üç ýyllyk iş tejribesi bolan (ylmy dereje almak ugrundaky hünär tejribesini hasaba almazdan) ýaş hünärmenlerden kabul edilýär.

Hökmany talaplar:

 • Magistr ýa-da PhD programmasyna ýa-da dereje (magistr / PhD) arza tabşyryş gutarmanka üç ýyldan köp bolmaly.
 • Durnukly gözlegleriň islendik ugrunda durnukly ösüşe we dersara çemeleşmä ünsi.
 • Professional iş tejribesi üç ýyldan köp bolmaly däldir (akademiki derejäniň çäginde alnan tejribe muňa girmeýär).
 • Iňlis dilini gowy bilmek.
 • Akademiki görkezijiler ortaça bahadan ýokary bolmaly.
 • Germaniýanyň raýaty ýa-da Germaniýanyň ýaşaýjysy bolmaly däl (arzany tabşyryp bilmeýän adamlar: nemes pasportynyň eýeleri, şeýle hem resminama tabşyrylanda Germaniýada ýaşaýanlaryň hemmesi).

Arza beriş prosesi:

 • Şahsy, akademiki we hünär käriňiz baradaky maglumatlar, şol sanda bilim, gözleg işleri, neşir sanawlary we ş.m. baradaky maglumatlaryňyz, gözlegleriňiziň haýsy Durnukly ösüş maksatlaryna goşant goşýandygyny görkezmeli. Rezýumeni ýüklemek hökman däl.
 • Wirtual ylmy foruma gatnaşmaga höwesiňiz bilen baglanyşykly soraglar (jogaplaryňyzy öňünden ýazmak we tekst gutularyna göçürmek maslahat berilýär).
 • Ylmy kärleriňiz barada soraglar. Bilim diplomy ýüklemeli.
 • Neşirleriňiz barada soraglar. Doly makalalary tabşyrmagyňyz soralmaýar. Siziň ýazan kitaplaryňyzyň / baplaryňyzyň / makalalaryňyzyň sanawy (bilelikde ýazyjylykda) hökmanydyr.
 • Hödürleýiş haty
 • Bir hödürleýiş hatynyň ýeterlikdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
 • Iňlis dilini bilýändigiňiz barada şahadatnama (dil synagy şahadatnamalar (TOEFL, IELTS we ş.m.), dil kurslarynyň şahadatnamasy ýa-da uniwersitetleriňiziň iňlis dilinde okadylýandygyny tassyklaýan şahadatnama bolup biler).

Talaplar barada has giňişleýin maglumat:

https://www.greentalents.de/faqs.php#Letter%20of%20recommendation

Arzany nädip tabşyrmaly?

Arzalary diňe https://ptoutline.eu/app/greentalents2021  arkaly tabşyryp bilersiňiz.

E-mail bilen iberilen resminamalar kabul edilmez. Arzalar tabşyrylandan soň üýtgedilip bilinmejekdigini, ýa-da resminama tabşyrylan möhletden soň ýitirilen resminamanyň iberilip bilinmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 7-den maý aýynyň 19-na çenli.