“Durmuş howpsuzlygy (täze kanunçylyga laýyklykda)” kursynyň täze üýtegemesi.

18
thumbnail

Kursyň döredijileri reanimasiýa çäreleri geçirilende ýörite simulýatory ulanyp, adama kliniki ölüm ýagdaýynda, ýokarky dem alyş ýollarynda keseki bir zadyň barlygynda ilkinji kömegi nädip etmelidigini, şeýle hem nädip gan akmany saklanmalydygyny, bintiň dogry ulanylyşyny  görkezerler.

Bu endikleriň hiç haçan peýdaly boljakdygyny hiç kim anyk bilmeýär, ýöne gyssagly ýagdaýda size we töweregiňizdäkilere hökman kömek edip biler. Ilkinji kömek barada bilimiňizi ösdürmek isleýärsiňizmi? Ýa-da reanimasiýa çärelerini ýerine ýetirmegiň dogry usulyny öz gözüňiz bilen görmek isleýärsiňizmi?

Onda, Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti tarapyndan hödürlenýän “Durmuş howpsuzlygy” täzelenen kursyna ýazylyň https://online.spbu.ru/