McDonald Fellowship baýragy

Möhleti
30.06.2021
Arza göýbermek

“ McDonald Fellowship ” dünýäniň dürli künjeginden gelen zehinli magistratura we PhD talyplary üçin iki ýyllyk gözleg programmasydyr. 2021-nji ýylda onlaýn okuw maksatnamalary, şeýle hem başga bir ýurtda gözleg geçirmek üçin talyp haky berilýär.

Baýragy berlenden soň, dalaşgärleriň pes we orta girdejili ýurtlarda gözleg we / ýa-da näsaglara ideg etmeklerini dowam etdirmek üçin tejribelerinden peýdalanmagyna garaşylýar.

Bu stipendiýa, Makdonalds tarapyndan bölekleýin berilýär ECTRIMS (Sklerozy öwrenmek we bejermek boýunça Ýewropa komiteti) bilen bilelikde berilýär we birinji ýylda hyzmatdaş ECTRIMS tarapyndan berler.

Saýlaw kriteriýalary:

Arzany tabşyrmazdan ozal research@msif.org  e-mail salgysyna ýazyp, laýyklygy barlamak üçin teklibiňizi ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Taslamanyň bolup biljek ýerleri:

 1. syýahat mümkin bolsa (öňki ýyllardaky ýaly) daşary ýurtdaky gözleg institutynda / hassahanada.
 2. ýurduňyzdaky gözleg institutynda / hassahanada
 3. kabul ediji guramanyň ussatlygy bilen doly ýa-da bölekleýin onlaýn taslama (arza beriji we guramaçy taslamanyň dowamynda nädip ýeterlik ýolbaşçylyk edip biljekdigini görkezip bilse onlaýn taslamalar mümkin).

Dalaşgärleriň hemmesi:

 • Skleroz bilen baglanyşykly ugurda aspirantura derejesinde bilim alan bolmaly.
 • Pes ýa-da orta girdejili ýurduň raýaty bolmaly (Bütindünýä Banky tarapyndan kesgitlenişi ýaly ähli pes, pes ýa-da orta girdejili ýurtlar)
 • Gözlegleri skleroz bilen baglanyşykly ugurlara gönükdirilmeli.

Dalaşgärler aşakdaky ýagdaýlaryň birinde bolmaly:

 • Pes ýa-da orta girdejili ýurtda işlemeli ýa-da okamaly
 • Dalaşgär görkezilenden alty aýyň içinde başlanan taslama boýunça başga bir ýurtda işlemeli ýa-da okamaly.
 • Halkara MS federasiýasynyň granty bilen goldanýan taslama boýunça başga bir ýurtda okamaly.

Dalaşgärler gözlegi gutarandan soň öz ýurtlaryna gaýdyp gelmeli we şol ýerde gözleg pudagynyň ösüşine goşant goşmaly.

Artykmaçlyklary:

Saýlanan dalaşgärler ýylda 30 000 funt alarlar.

Hyzmatdaşlyk instituty 2000 funt sterling alar.

Ýaşaýyş jaýy we ýol çykdajylary tölener.

Tejribäniň dowamlylygy: 2 ýyl

Arza beriş prosesi:

 • Arzanyň ähli bölümlerini dolduryň: https://admin.msif2.org/awards2021/register.php
 • Kabul edýän tarap arzanyň ahyrynda tassyklama beýany bermeli
 • Häzirki ýolbaşçyny ýa-da iş berijini goşmak bilen 3 akademiki gözegçiniň atlaryny we aragatnaşyk maglumatlaryny goşuň.
 • Bellenen möhletden ozal research@msif.org -a hödürleýiş hatlaryny soraň.

Bu baýragyň kriteriýalaryna laýyk gelýändigiňizi barlamak üçin arzaňyzy tabşyrmazdan ozal gözleg mowzugyňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin research@msif.org e-mail salgysyny ulanyň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.msif.org/research/awards-grants-and-fellowships/mcdonald-fellowships/

Angliýadaky işgärler bilen iş wagty gürleşip bilersiňiz: +44 (0) 20 7620 1911

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 30-y

Arza ýa-da hödürleýiş hatlary 30-njy iýuna çenli tabşyrylmasa, arzalar ret ediler.