2021-nji ýylda ABŞ-da “Atlas Corps” tejribe mümkinçiligi.

English
Möhleti
16.05.2021
Arza göýbermek

“Atlas Corps” 12-18 aý dowamlylygy bolan daşary ýurt raýatlary üçin maliýeleşdirilýän tejribe hödürleýär. Bu maksatnama missiýany öňe sürmek we halkara parahatçylyga goşant goşmak, şeýle hem dünýädäki dürli sosial meseleler bilen tanyşmak üçin niýetlenendir. Bu maksatnama hem ýerli hem-de onlaýn ABŞ-da geçiriler. Ugurlar: işewürligi ösdürmek, maglumatlary derňemek, inženerlik we marketing.

Kriteriýalar:

 • Daşary ýurt raýatlary;
 • 23 ýaşdan 35 ýaşa çenli bolmaly;
 • Iňlis dilini gowy bilmeli (ýazuw we dilden);
 • bakalawr derejesi ýa-da şoňa meňzeş;
 • sosial ulgamda azyndan iki ýyl tejribe;
 • Mundan başga-da dalaşgärleriň aşakdaky ugurlaryň birinde azyndan iki ýyl iş tejribesi bolmaly:
  • Aragatnaşyk we marketing
  • Žurnalistika we metbugat
  • Çäreleri guramak
  • Maslahatlaşdyrma
  • Hyzmatdaşlygy gurmak we işewürligi ösdürmek
  • Programmany dolandyrmak we taslamany dolandyrmak
  • Maliýe we buhgalteriýa
  • Pul ýygnamak we teklipleri taýýarlamak
  • Tehnologiýa we inženerlik
  • Maglumatlara gözegçilik, baha bermek we derňew
  • Amallar we adam resurslary
  • Okuwy meýilleşdirmek we guramak
  • Gözleg we hasabat ýazmak
  • Meýletinçileri toplamak we meýletinleri dolandyrmak
  • Syýasat we wagyz-nesihat

Artykmaçlyklary:

 • Aýlyk talyp haky.
 • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy.
 • Ýol çykdajylaryň tölegi ödenýär (halkara we içerki).
 • Wiza çykdajylarynyň tölegi ödenýär.
 • SIM karta we telefon hyzmaty meýilnamasy berler.
 • Ýaşaýyş jaýy.

Gerekli resminamalar:

 • Iki sany hödürleýiş hatlar
 • Akademiki ýetişgenligi barada maglumatlar.
 • Iş berijiniň haty
 • Pasportyň göçürmesi
 • Hünär ussatlygynyň subutnamasy

Ýygy-ýygydan berilýän soraglar: https://atlascorps.org/faq/#become

Arzany tabşyrmak üçin: https://atlascorps.embark.com/login/apply?target=fellowship

Has giňişleýin maglumat üçin: https://atlascorps.org/programs/#fellowship%20

Arzany 2021-nji ýylyň maý aýynyň 16-na çenli tabşyryp bilersiňiz.