Organiki däl himiýa we ekologiýa

30
thumbnail

Kursyň beýany:

Sapaklaryň dowamynda organiki däl birleşmeleriň esasy toparlarynyň nomenklaturasyna, olaryň kislota-esas we redoks aýratynlyklaryna üns beriler. Bu häsiýetleriň elementleriň atomlarynyň gurluşyna we maddalardaky himiki baglanyşygyň tebigatyna baglylygyny düşünip bilersiňiz. Kursyň dowamynda, organiki däl maddalar bilen baglanyşykly dürli himiki reaksiýalary ýazmak endiklerini ösdürmäge mümkinçilik bolar. Kursyň ahyrynda bolsa himiýa bilen ekologiýanyň arasyndaky baglanyşyga serediler.

Bu kurs kim üçin peýdaly bolar?

Bu okuw, esasanam himiýa bilimini bilmeýän orta mekdep okuwçylary we uniwersitet talyplary üçin peýdalydyr.

Okuw nähili geçýär?

  • Registrsiýany geçiň
  • Wideo leksiýalaryna gatnaşyň
  • Şahadatnama gerek bolsa, alyň

Kursyň tertibi:

1-nji bölüm: Himiýa, döwürleýin tablisa we organiki däl birleşmeleriň esasy synplary

2-nji bölüm:  Tebigatyň duzlary. Duz bilen baglanyşykly reaksiýalar

3-nji bölüm:  Elektrolit erginlerinde alyş-çalyş reaksiýalary

4-nji bölüm:  Redoks reaksiýalary

5-nji bölüm:  Atomyň gurluşy we himiki baglanyşyk

6-njy bölüm:  Materialyň umumylaşdyrylmagy. Himiýa we ekologiýa

Okuwyň dowamlylygy: 7 hepde

Çeşme: https://www.lektorium.tv/inorganicchemistry