Ýaponiýada Matsumae halkara gaznasynyň stipendiýasy 2021

Möhleti
30.06.2021
Arza göýbermek

Ýaponiýadaky Matsumae International Foundation talyp haky üçin arzalar kabul edilýär. Dalaşgärlere Ýaponiýanyň ýokary hilli gözleg laboratoriýalarynda halkara kuratorlarynyň ýolbaşçylygynda işlemäge rugsat berler.

Bu maksatnama mundan öň Japanaponiýa baryp görmedik dalaşgärler üçin açykdyr. PhD we gözleg işgärleri, aspirantlar talap edilýän kriteriýalara laýyk gelse programma gatnaşyp bilerler. Maksatnamanyň şygary Ikinji jahan urşy döwründäki betbagtçylyklary ýatlamak sebäpli “Parahatçylyk”.

Talyp hakynyň dowamlylygy: 3 aýdan 6 aýa çenli (2022-nji ýylyň aprelinden 2023-nji ýylyň martyna çenli).

Talaplar

Ýaponiýanyň raýaty bolmadyk daşary ýurtly dalaşgärler arzalaryny tabşyrmaga çagyrylýar.

 1. Ýaponiýadaky kabul ediş bilim jaýyndan çakylyk hatyny almaly.
 2. Dalaşgärleriň Ph.D. bolmaly. (doktorlyk derejesi).
 3. 49 ýaşdan kiçi bolmaly.
 4. Iňlis ýa-da ýapon dilini gowy bilmeli.
 5. Arza beriji geçmişde Ýaponiýada uzyn wagtyň dowamynda ýaşan bolmaly däldir.

(Gezelenç we konferensiýa ýaly gysga wagtlyk syýahatlar kabul edilýär).

 1. Dalaşgär ýaşaýan ýerinde bir wezipä eýe bolmaly, programmadan soň şol ýere gaýdyp gelmeli we ýurdunyň ösüşine goşant goşmaly.

Ugurlar: Ilki bilen tebigy ylymlar, inženerlik we lukmançylyk ýaly gözleg ugurlary göz öňde tutulýar.

Gözleg taslamasy aşakdakylar barada maglumat bermeli.

 1. a) Gözlegiň mazmuny, maksady we usullary.

(b) Gözleg taslamasynyň ýeri barada maglumatlary.

 1. c) Gözleg taslamasy siziň ýurduňyza nähili peýdaly bolar.

(a) we (b) Ýaponiýada alyp barýan professor / alym bilen gepleşikleriň esasynda doly beýany bilen bolmaly.

Ýaponiýada kabul edýän okuw jaýy:

Arza beriji gözleg geçirmek üçin kabul edýän edarany (uniwersitet, milli gözleg institutlaryny ýa-da hususy sektordaky degişli edaralary) özbaşdak saýlap biler. Arza bermezden ozal kabul ediji edaradan razylyk almaly. MIF Ýaponiýada kabul edýän okuw jaýyny saýlamak boýunça dalaşgäre maslahat berip bilmeýär.

Arza tabşyrmak prosesi:

Gerekli resminamalar indiki e-mail salgysyna iberilmelidir: contact@mif-japan.org

Arza beriş döwri: 1-nji aprel – 30-njy iýun (2021) (Ýaponiýa wagty bilen).

Artykmaçlyklary:

 • Ýol peteginiň tölegi
 • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy.
 • Başlangyç döwür üçin stipendiýa.
 • Ýaşaýyş jaýyň çykdajylarynyň tölegi.
 • Gözleg stipendiýasy.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/bcd84029e4b2cb6da692cddb60a483bd.pdf

Arza tabşyryşyň möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 30-y

Has giňişleýin maglumat üçin: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en