Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) ýaş hünärmenler üçin düzme bäsleşigi 2021

Möhleti
07.06.2021
Arza göýbermek

Bütindünýä Söwda Guramasy (BSG) ýaş ykdysatçylary WTO Essay Award 2021 bäsleşiginde gatnaşmaga çagyrýar. Bu baýrak söwda syýasaty we halkara söwda hyzmatdaşlygy boýunça ýokary hilli gözlegleri ösdürmäge we BSG bilen akademiki jemgyýetiň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilendir.

Düzme baýragy ýaş täjir ykdysatçylar üçin gymmatly üstünlik boldy we söwda we syýasata baha bermek üçin möhüm bolan täze maglumatlary ýüze çykardy.

Geçen ýyl bäsleşen ýeňiji Sýan Ding: “Bu baýragy alanym üçin buýsanýaryn” -diýdi. Doktorlyk derejesini 2020-nji ýylda Garward uniwersitetinden aldy we häzirki wagtda Georgetown uniwersitetiniň dosenti. Sýan Dingiň makalasy, pudaklaýyn baglanyşyklar, esasanam gözleg we ösüş, maglumat tehnologiýasy we beýleki hünär hyzmatlary ýaly pudaklaryň arasynda bilim paýlaşmagyň netijesinde bilelikde önümçilik barada täze we möhüm maglumatlary berýär.

  • Baýrak: 5000 Şweýsariýa franky (4500 ýewro).
  • Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 7-i

Talaplar:

Eserde söwda syýasaty we halkara söwda hyzmatdaşlygy bilen baglanyşykly meseleler seredilmelidir.

Makalanyň ýazyjysynda (larynda) doktor dereji bolmaly bolmaly. Gatnaşyjynyň ýaşy 30 ýaşdan geçen bolsa, PhD derejesini alandan 2 ýyldan köp geçmeli däldir. Eser kimdir biri bilen bilelikde ýazylan bolsa, bu talap ähli ýazyjylara degişlidir.

Mundan başga-da, eser 15 000 sözden geçmeli däldir.

Bäsleşige nädip gatnaşmaly?

Ähli eserler essay.award@wto.org  iberilmelidir. Aýratyn PDF goşundylaryndan hem ybarat bolmalydyrlar:

  1. düzme
  2. indiki maglumat bolmalydyr: (i) bir gurama häzirki wagtda degişlidigini görkezýän ýazyjynyň rezýumesi, (ii) PhD-ny alan bilim jaýynyň ady, (iii) PhD goralýan senesi, (iv) ýazyjynyň doglan senesi.

Eser 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 7-ne çenli tabşyrylmaly. BSG sekretariatynyň Ykdysady gözleg we statistika bölümi, degişli makalalaryň sanawyny 2021-nji ýylyň 17-nji iýunyna çenli kesgitlär we saýlama komiteti soňky karary 2021-nji ýylyň 7-nji iýulyna çenli kabul eder. Diňe gysga sanawdaky esseleriň ýazyjylaryna habar beriler.

Tabşyryş senesi: 2021-nji ýylyň 7-nji iýuny

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/essay_22apr21_e.htm