Stokgolm Ykdysadyýet mekdebinden talyp haky 2021 (Magistr derejesi)

Möhleti
18.06.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Stokgolm Ykdysadyýet Mekdebi 2021 magistr derejesiniň talyp hakyna arzalary kabul edip başlady. Dagens Industri, education.se we Stokgolm Ykdysadyýet Mekdebi başarnygyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

SSE MBA Executive Format öňdebaryjy we ösýän kompaniýalarda we guramalarda bilimleriňizi we başarnyklaryňyzy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Maksatnamanyň dowamynda guramaňyza täsir edýän dürli okuw taslamalarynda işler amala aşyrylar.

Talyp hakynyň beýany:

 • Döwlet: Şwesiýa
 • Dereje: magistratura, aspirantura, tejribe
 • Ähli ýurtlardan bolan dalaşgärler arzalaryny tabşyryp bilerler
 • Baýrak: doly stipendiýa (495,000 SEK).

Bu talyp haky, ýolbaşçylygy we jogapkärli işewürligi arkaly Şwesiýa wekilçilik etjek dalaşgärlere berilýär. Hususan-da, dalaşgärleriň aşakdaky ugurlardaky mümkinçilikleri we tejribesi göz öňünde tutulýar:

 • telekeçilik ýa-da içerki telekeçilik arkaly täze gymmatlyk döretmek
 • halkara bazarynda durnukly işewürligi ösdürmek

Mundan başga-da, sizde azyndan bakalawr derejesi, iňlis dilini bilýändigiňiz barada subutnama we azyndan bäş ýyl iş tejribesi bolmaly.

Talaplar:

 • 180 bilim kreditine laýyk gelýän bakalawr derejesi;
 • azyndan bäş ýyllyk iş tejribesi;
 • iňlis dilini ýokary derejede bilmeli;
 • işiňizdäki ýolbaşçyny okuwa girmegiňizi hökman goldamalydyr.

Arza bermek prosesi aşakdaky ädimlerden ybarat:

 1. MBA talyp hakyna 2021-nji ýyyň iýun aýynyň 18-ne çenli indiki çeşme boýunça arzany tabşyrmaly https://campaign.bbmbonnier.se/MBA-stipendiet-2021
 2. Saýlaw prosesini geçýänler (iň köp on bäş adam) SSE MBA Executive Format doly arza sanawyna girerler.
 3. Olaryň arasyndan bäş sany finalçy saýlaýarlar, soňra synaga we söhbetdeşlige çagyrýarlar.
 4. Ylym işgäri, Dagens Industri, ungdom.se we Stokgolm Ykdysadyýet mekdebiniň wekillerinden ybarat bolýan emin agzalary tarapyndan bellenilýär.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 18-i

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.hhs.se/en/education/mba/application/scholarships/sse-mba-scholarship/