Bütindünýä bankynyň ýaş hünärmenler maksatnamasy (YPP)

Möhleti
15.07.2021
Arza göýbermek

WBG YPP maksatnamasy Bütindünýä bankynda tejribe almak isleýän  hünärmenler üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Bu gurama garyplygy azaltmakdan başlap, jemgyýetçilik ösüşi, howanyň üýtgemegi COVID-19 krizisine garşy durmaл ýaly dürli meseleleri çözmäge niýetlenendir.

Bu maksatnama 5 ýyllyk şertnamanyň çäginde aýlyk we ýeňillikler toplumyny hödürleýär.

Dowamlylygy: 2 ýyl

Talaplar:

ýaş çägi: 31 ýaşa çenli;
– işewürlik bilen baglanyşykly magistr derejesi bolmaly (hünärleriň has giňişleýin sanawy web sahypada berilýär);
– iňlis dilini erkin bilmeli.

Gerekli resminamalar:

  • Rezýume / CV
  • Bilim resminamalary (diplom)
  • 1 gysga düzme
  • Tezisyň ýa-da dissertasiýanyň gysgaça mazmuny (bar bolsa)
  • 3 sany maslahat haty
  • Diplom, okuwy gutarandygy barada haty, okuwy gutardyş senesini görkezýän okuw kepilnamasy ýa-da akademiki ýetişgenligi barada maglumat.
  • Saýlaw wagtynda hödürleýiş hatyny e-mail bilen goýbermegiňizi haýyş ederler.

Söhbetdeşlik

Bütindünýä bankynyň işgärleri COVID-19 baradaky maglumatlary bilen ýakyndan gyzyklanýarlar. Häzirki we geljekki işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin YPP 2021 söhbetdeşlikler onlaýn formatynda geçiriler. Bu ädim aşakdakylardan ybarat bolýar:

  • aýratyn we toparlaýyn gönükmeleri ýerine ýetirmegi haýyş edýän baha beriş merkezi;
  • bellenen wagt bilen kompýuter synaglary.

Söhbetdeşlige çagyrylan dalaşgärlere wagty bilen has giňişleýin maglumat berler.

Arza bermegiň möhletleri:

15-nji iýun – 15-nji iýul: Bütin dünýä banky, IFC we MIGA profilleri üçin arzalary kabul edip başlaýarlar.

16-njy awgust – 20-nji sentýabr: Bütindünýä banky, IFC we MIGA profillerinde hasaba alyş açylýar.

Iýul-sentýabr: hünärmen talaplaryna esaslanyp arzalar barlanýar.

Noýabr-Dekabr: Gysga sanawdaky dalaşgärlere söhbetdeşlik we baha bermek meýilleşdirilýär.

Dekabr-Fewral: Teklipleri tabşyrmak we netijeleri yglan etmek.

Sentýabr: WBG YPP täze kärdeşler Bütindünýä bankynyň toparyna goşulýarlar.

Tabşyryş möhleti: arzalaryňyzy 15-nji iýundan 15-nji iýula çenli tabşyryp bilersiňiz (ähli dalaşgärler üçin).

16-njy awgustdan 20-nji sentýabra çenli Bütindünýä bankynyň, IFC we MIGA profilleri arzalaryny tabşyryp bilerler.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program#3