IBM Hyper Protect Accelerator 2021 onlaýn maksatnamasy

Möhleti
30.06.2021
Arza göýbermek

IBM Hyper Protect Accelerator, Village Capital we IBM bilen hyzmatdaşlykda maýa goýum we tehniki ýolbaşçylyk maksatnamasydyr. Bu programma saglygy goraýyş, maliýe we sanly hyzmatlaryň hilini we elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary duýgur maglumatlary ulanýan täsirli gönükdirilen startaplary goldaýar. “IBM Hyper Protect Accelerator” bütin dünýäde eýýäm 45 başlangyç startaplary goldaýar. Ne IBM, ne-de Village Capital bu programma arkaly kompaniýaňyzda paý almaz.

Bu akselerator töwekgelçilik we kadalaşdyryjy gurşawda bütindünýä saglygy goraýyş we maliýe hyzmatlaryna elýeterliligi gowulandyrmak we giňeltmek üçin duýgur maglumatlary ulanýan başlangyç etapda kompaniýalara goldaw bermegi maksat edinýär. “Friends of Hyperprotect” we “Datatech for Good Coalition” netijeli maglumat önümleriniň üstünde işleýän has köp kompaniýalara kömek etmek üçin goldaw giňeldi. Bu startaplar bilen ýakyndan baglanyşykly maýadarlar we terbiýeçiler bilen bilelikde ýaňy başlaýan, ýöne ösýän maglumat tehnologiýasynyň içinde ýokary baglanyşykly, global we täsirli ekosistemany döretmegine garaşylýar. 2021-nji ýyldaky maksatnama üç bölekden ybarat bolar:

IBM Hyper Protect Accelerator (15 kompaniýa): Village Capital we IBM saglygy goraýyş, maliýe we sanly çözgütlere elýeterliligi giňeltmek üçin ýokary duýgur maglumatlary ulanýan 15 kompaniýany kesgitlär, tassyklar we şertnama baglaşar. Onlaýn akselerator 2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan dekabr aýyna çenli bolar we 2023-nji ýyla çenli tehniki goldaw bilen dowam ediler.

Friends of Hyper Protect (40 sany kompaniýa): IBM-den 2 ýyllyk çärýekleýin tehniki terbiýeçilik (şol sanda 120,000 dollara çenli mugt IBM Cloud kreditleri) we Village Capital tarapyndan meýilnamalaşdyryş tapgyrlaryna we maýa goýujylaryň gözlegine gönükdirilen 3 aýlyk maýa goýum taýýarlygy goldawy.

The Datatech for Good Coalition – IT / maglumat howpsuzlygy maýa goýum mümkinçiliklerini işjeň gözleýän maýadarlaryň saýlanan ulgamy. “Village Capital’s Abaca platformasyndaky koalisiýasy, pikirdeş maýadarlar we deň-duşlary bilen startaplary birleşdirýär.

Kriteriýalar:

THE HYPER PROTECT ACCELERATOR: Gatnaşmak üçin aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmeli:

– Söwda guramasy hökmünde kanuny taýdan hasaba alynmaly.

– Lukmançylyk, maliýe ýa-da sanly hyzmatlara elýeterliligi giňeltmek üçin şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ulanmaly.

– Ýyllyk girdejisi 1 million dollardan az bolmaly.

– Işiňiz 5 ýyldan az dowam etmeli.

– Belli bir dolanyşyga düşýän peýdaňyz bolmaly (bu diňe girdeji bilen çäklenmän, üstünlikli synag gözelglerini, ulanyjylaryň sanyny we / ýa-da strategiki hyzmatdaşlygy öz içine alyp biler).

– Oňyn sosial täsir bolmaly.

– Ýerine ýetiriji toparyň esaslandyryjysynyň / agzasynyň kömegi bilen gatnaşmak mümkinçiligi (2021-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlary aralygynda jemi 40 sagat, 3 sagatlyk ýygnaklar).

– FRIENDS OF HYPER PROTECT: “Friends of Hyperprotect” programmasyna gatnaşyp bilýän kompaniýalar, akselerasiýa programmasynyň ähli kriteriýalaryna laýyk gelmelidir.

DATA TECH: ähli dalaşgärler “Datatech for Good” -na gatnaşyp bilerler:

Artykmaçlyklary:

THE HYPER PROTECT ACCELERATOR:

 • 120 000 dollara çenli “IBM Cloud Credits” pul alarsyňyz.
 • Maýa goýum ädimleriňizi meýilleşdireniňizde 40 sagatdan gowrak onlaýn iş we tehniki terbiýeçilik işine gatnaşarsyňyz.
 • IBM we Village Capital hyzmatdaşlardan, maýadarlar, gyzyklanýan taraplar we halypalar ulgamyna giriş alarsyňyz.
 • Aýry-aýry saýlanan halypalar we maýadarlar bilen maýa goýmaga taýynlygy 3 aýlyk intensiw akselerator.

HYPER PROTECT FRIENDS: Kärhanalar IBM we Village Capital taraplaryndan okuw meýilnamasyny alarlar:

 • “IBM Cloud Credits” -de 120,000 dollara çenli
 • Bir ýylyň dowamynda aýda 10 000 dollara çenli
 • “Village Capital” tarapyndan 6 sagatdan gowrak onlaýn okuw
 • Maýa goýumlarynyň taýýarlygyna baha bermek
 • Maýa goýum tapgyrlaryny meýilleşdirmek
 • Täsir görkezijileri
 • Islegleriňize laýyklykda 1/2 toparlaýyn maslahat beriş sapaklar
 • “Village Capital” -yň halypalary we maýadarlary bilen utgaşdyrylan özara gatnaşyk
 • 1000-den gowrak maýadaryň we sosial telekeçiligi goldaýan guramalaryň global Abaca Village Capital onlaýn toruna goşulmak üçin çakylyk
 • Halypa / maýa goýujy bilen şahsy duşuşyklar

IBM bilen hyzmatdaşlyk

– IBM-den 2 ýyl tehniki halypaçylyk.

– Bazar goldawyna geçende goldaw

– Bilelikdäki marketing we marka

– IBM toruna girmek

THE DATATECH FOR A GOOD COALITION:

– 1000-den gowrak maýa goýujy we sosial telekeçiligi goldaýan guramalaryň “Village Capital’s Abaca” global onlaýn toruna goşulmak üçin çakylyk.

– Maglumat tehnologiýasyna maýa goýum mümkinçiliklerini işjeň gözleýän maýadarlar ulgamy bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiligi.

Sosial haýyry üçin maglumat tehnologiýasyny ulanyp, täzelikçileriň özboluşly toruna gatnaşmak.

– Geljekdäki akselerasiýa programmalary barada habar berme

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 30-y

Has giňişleýin maglumat üçin:

Подробнее: https://vilcap.com/current-programs/ibm-hyper-protect-accelerator-cohort-4