Täze Zelandiýanyň Wiktoriýa uniwersitetindeTongarewa adyndaky talyp haky – 2021 (Bachelor, PhD)

Möhleti
01.09.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Wellingtonyň Wiktoriýa uniwersiteti halkara talyplara Tongarewa adyndaky talyp hakyny hödürleýär.

Aspirantura ýa-da bakalawr derejeleriň dalaşgärleri kabul edilýär.

Talyplaryň Wellingtonyň Wiktoriýa uniwersitetiniň ilçisi hökmünde çykyş etmegine we degişli çärelere gatnaşmagyna garaşylýar.

Talyp hakynyň beýany:

– Okuw ýurdy: Täze Zelandiýa;

– Daşary ýurtda okamak mümkinçiligi: Ýewropa;

– Dereje: Bakalawr | Aspirantura | Magistr derejeleri;

– Ähli daşary ýurtly talyplar üçin elýeterlidir;

– Grant: NZ 10,000 – NZ 5000 $.

Talyp haky akademiki üstünlikleriň esasynda bäsdeşlik görnüşinde berilýär we ýyllyk okuw tölegleri üçin ulanylýar. Gysga sanawdaky dalaşgärlere arzalaryny goldamak üçin goşmaça maglumatlar berlip bilner. Gazanan talyplara umumy ýaşaýyş jaýlarynyň birinde ýerleşmek kepillendirilýär, şertnama boýunça ýaşaýyş jaý gullugy tarapyndan resminama kabul edilýär.

Talaplar:

 • halkara tölegini doly tölemäge mümkinçiligi bolan daşary ýurtly talyplar;
 • bakalawr ýa-da aspiranturanyň dalaşgärleri.

 Aşakdaky görkezijileriň birine laýyk gelmeýän bolsaňyz bu talyp hakyna arzaňyzy tabşyryp bilmeýärsiňiz:

 • Täze Zelandiýa mekdebinde orta bilimi gutaran dalaşgärler;
 • Iňlis dili biliminiň derejesini ýokarlandyrmak maksatnamasy ýa-da esasy bilim maksatnamasy tamamlan dalaşgärler;
 • Study Abroad ýa-da daşary ýurt hyzmatdaş uniwersitetleriniň birinde Twinning programmasyna gatnaşýän dalaşgärler;
 • Wellington şäherindäki Wiktoriýa uniwersitetine ýazylmak isleýän şol bir programmaňyzyň ikinji ýylynda okaýan dalaşgärler.

Talyp hakynyň dowamlylygy we mukdary:

Talyp hakynyň mukdary NZ 10,000 – NZ 5000$. Bu 1 ýyllyk okuw üçin töleg hökmünde tölenjek bölekleýin talyp haky.

Gerekli resminamalar:

 • Wiktoriýa uniwersitetine girmegiň sebäplerini, akademiki maksatlaryňyzy we talyp hakyna mynasyp bolmagyňyzy görkezýän 500-e çenli sözden ybarat şahsy beýannama. Mundan başga-da bilim edaraňyza ýa-da jemgyýetiňize gatnaşmagyň goşmaça wezipeleri we jikme-jiklikleri görkezilmeli;
 • Akademiki ýetişgenligi barada kepilnama we okuw bilen baglanyşykly beýleki goşmaça resminamalar.
 • Wiktoriýa uniwersitetinden ýaşaýyş jaýy barada rugsatnama.

Goşmaça maglumat:

Talyp haky bölekleýin hasaplanýar. Bakalawr we aspirantura üçin 10 sany talyp haky 10 000 NZD (Täze Zelandiýa dollary) mukdaryna çenli talyp haky, aýratynlykda diňe aspirantura üçin 5000 NZD mukdarynda 9 sany talyp haky berler. Talyp haky uniwersitete kabul edilenden soň okuw tölegini tölemek üçin tölener.

Şertler:

 1. Doldurylan onlaýn arza tabşyryş möhletiniň güninde sagat 16:30 çenli iberilmelidir. Giç ugradylan ýa-da doly däl arzalar kabul edilmez. Şeýle hem resminamalary barlamak üçin resminamalaryň wagtynda iberilmelidir.
 2. Talyp hakynyň teklipleriniň hemmesi, kesgitlenen kriteriýalara we talyp hakynyň dowamlylygyna laýyklykda bir ýyllyk maksatnama (doly okuw Studylink tarapyndan göz öňünde tutulan bal derejesinde bolar) doly hasaba alynar. Talyp haky ähli talaplar ýerine ýetirilýänçä berilmez.
 3. Talyp haky indiki ýyla geçirilip bilinmez.
 4. Talyp haky beýleki baýraklar bilen bilelikde berlip bilner.
 5. Eger talyp uniwersitetden çykarylsa, talyp hakynyň bölekleýin tölenmegine garaşylýar. Kärdeşler talyp hakyny kabul etmeseler, talyp haky bölümine habar bermeli.
 6. Karar berýän guramanyň islegine görä, talyp hakyny bermek aýratyn şertlerde ýa-da dalaşgärleriň kynçylyklaryndan daşda durmak üçin üýtgedilip bilner.

Arza bermek prosesi:

Doldurylan onlaýn arza tabşyryş möhletiniň güninde sagat 16:30 çenli iberilmelidir. Arzany barlamak üçin ähli resminamalar wagtynda iberilmelidir.

Talyp haky maksatnamasyna 1-nji sentýabra çenli arzany tabşyrmak üçin baglanyşyk:

https://wellingtonscholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?2B336C5030514338437752646B4E53784C464C7473483279415777386E736F35454D626A757239584F4336585135446F75726A7142754E544F2F794E4F454A78

Tabşyryş möhleti: 1-nji iýun / 1-nji sentýabr/ 30-njy noýabr 2021.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.wgtn.ac.nz/scholarships/current/tongarewa-scholarship