Passau Uniwersitetinde DAAD Helmut Schmidt maksatnamasy

Möhleti
31.07.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Jemgyýetçilik syýasatyny dolandyrmak boýunça magistr derejesiniň talyp haky.

Maksady: geljekki liderleri gowy dolandyryş ýörelgelerine esaslanýan syýasat, hukuk, işewürlik we dolandyryş ugurlarynda terbiýelemek we geljekde tejribe gönükdirilen hünärlere taýýarlamak.

Talyp haky: Okuw we uçuş tölegleri, ätiýaçlandyryş, aýlyk 850 funt, 6 aýlyk nemes dili kursy (aprel-sentýabr).

Talaplar: Jemgyýetçilik ylymlary, Syýasat, Hukuk, Ykdysadyýet ýa-da Döwlet dolandyryşy boýunça bakalawr derejesiniň diplomy, rezýume, höweslendiriş haty, 1 teklip haty, anketa, dil şahadatnamasy. Tabşyrylýan diplom 6 ýylyň içinde alnan bolmaly.

Arzaňyza üns bilen baha berlenden soň, DAAD wekilleriniň bilelikdäki komiteti we Passau Helmut-Schmidt maksatnama toparynyň agzalary 2021/2022 gyş akademiki toplumy üçin kärdeşleri saýlamak üçin 2021-nji ýylyň güýzüň ahyrynda / gyşyň başynda ýygnanyşarlar. Arzaňyzyň netijeleri barada 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň ortalaryndan gijä galman size habar berler.

Gerekli resminamalar:

– DAAD “Gözleg / okuw talyp haky üçin arza” (‘Application for a research/study scholarship’) (blankany elektron görnüşinde dolduryň we el bilen gol çekiň);

– CV (mümkin bolsa, http://europass.cedefop.europa.eu/  salgysynda görkezilen europass şablonyny ulanyň)

– ýokary bilim diplomynyň göçürmeleri (zerur bolsa, baha beriş ulgamynyň düşündirişini goşmak bilen kepillendirilen terjime);

– orta bilim şahadatnamasynyň göçürmeleri;

– B2-den pes bolmadyk derejede iňlis dilini bilýändigiňizi tassyklaýan dil şahadatnamasynyň göçürmeleri;

– hödürleýiş haty;

– iş wagtynyň sany barada şahadatnamalar (senesi, formasy we möhri bilen gol çekilen bolmaly).

Üns beriň: arza tabşyryşy  başlamazdan ozal programma portal gollanmasyny okaň:

https://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/studium/Studienprofile/Master/DAAD_scholarship/Application_manual_2021.pdf

– DAAD anketasy (elektron görnüşinde doldurylan we el bilen gol çekilen ýaşyl DAAD anketasyny ýükläň): https://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/studium/Studienprofile/Master/DAAD_scholarship/DAAD_application_form_2021.pdf

Onlaýn arza: https://studip.uni-passau.de/ppgg/#/preface

Soraglaryňyzy bermek üçin: information.ppgg@uni-passau.de

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.uni-passau.de/en/ma-govern/daad-scholarship/

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 31-i.