UNDP Graduate 2021 maksatnamasy

English
Möhleti
04.07.2021
Arza göýbermek

BMG Ösüş Maksatnamasy, halkara ösüşinde karýera başlamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryna (SDG) mümkin boldugyça gysga wagtda ýetmek, geljegi gurmak we dünýäni oňyn üýtgetmek üçin başarnyk we tejribe berjek 2 ýyllyk maksatnamasyny durmuşa geçirýär!

Kriteriýalar:

 • iş tejribesi bir ýyldan köp bolmadyk magistr derejesi, ýa-da 2 ýyldan 3 ýyla çenli iş tejribesi bolan degişli bakalawr derejesi
 • durnukly ösüşe we garyplygy ýok etmeklige goşant goşmak niýeti bolmaly
 • iki ýylyň dowamynda başga bir ýurtda ýaşamak we işlemek mümkinçligi
 • BMG Ösüş Maksatnamasynyň Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin işleýän ýurduň raýaty / raýaty bolmak
 • indiki ugurlaryň birinde ýa-da birnäçesinde tejribäňiz bar: durnukly ösüş, jyns meseleleri, ýaşlary güýçlendirmek, maglumatlary derňemek, taslamany dolandyrmak, gözegçilik we baha bermek, hyzmatdaşlyk, innowasiýa we döredijilik dizaýny, maliýe ýa-da satyn alyş.

Derejeleriňiziň biri (magistr ýa-da bakalawr) BMGÖM-iň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin işleýän ýurtlarynyň birinde alynmaly.

Arza bermek üçin aýal-gyzlardan, azlyk toparlaryň adamlaryndan, ýerli halklardan we maýyplardan ýüz tutmak maslahat berilýär. Mundan başga-da, maşgalasynda uniwersitetde okan ilkinji nesli bolan uçurymlara arzalaryny tabşyrmak maslahat berilýär.

Dalaşgärler 2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan BMGÖM-ä goşulmaga taýyn bolmaly.

Degişli bilim edaralarynyň giň toparyndan arzalar kabul edilýär:

– Syýasat maksatnamasyna gatnaşmak üçin indiki ugurlaryň birinde bilim almaly: syýasat ylymlary, döwlet dolandyryşy, halkara gatnaşyklary, ösüş gözlegleri, ykdysadyýet, statistika, maglumatlary dolandyrmak, ekologiýa ýa-da ş.m. ugur.

– Korporatiw iş prosesi üçin indiki ugurlaryň birinde bilim almaly: işewürlik ýa-da hökümet, maliýe, kanun, satyn alyş ýa-da üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, ykdysadyýet, maglumat dolandyryşy ýa-da ş.m. ugur.

BMGÖM gymmatlyklaryna laýyk gelýän ýaşlar çagyrylýarlar:

 • dogrulyk;
 • jogapkärçilik;
 • açyklyk;
 • hünär ussatlygy;
 • birek-birege hormat goýmak;
 • netijelere niýetli.

Şeýle hem, ýerli ýa-da milli derejede täsir edýän wezipede işlän bolsaňyz, gatnaşyp bilersiňiz (raýat jemgyýeti, hökümet, hökümetara ýa-da jemgyýetçilik guramalary, ýa-da özbaşdak).

Hünär derejesinde iňlis dilini bilmek zerur.

Käbir wezipeler üçin fransuz, arap ýa-da ispan dillerini bilmek artykmaçlyk bolup biler.

Arza we saýlama işiniň iňlis dilinde geçiriljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle hem arzany iňlis dilinde doldurmaly.

Onlaýn arza: https://undp.apply.cappats.com/Account/Login?ReturnUrl=%2fjobs%2fapply%2f13

Tabşyryň möhleti: 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 4

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.undp.org/careers/types-opportunities/undp-graduate-programme?fbclid=IwAR0gH7NwWKCFINAcHXK30HT7HXlxqqdAK1xeVjDyUE_LZn7EpVS0rnYKkio