New York Ylymlar akademiýasynyň 1000 Girls, 1000 Futures maksatnamasy

English
Möhleti
30.06.2022
Arza göýbermek

New York Ylymlar akademiýasy dünýädäki 13-17 ýaş aralygyndaky ýaş aýal-gyzlary STEM zenan hünärmenlerinden maslahat almak, kollejiň taýýarlyk okuwlaryna we beýleki STEM gyzlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin 1000 Girls, 1000 Futures maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar!

1000 Girls, 1000 FuturesYlym, Tehnologiýa, Inženerlik we Matematika (STEM) bilen gyzyklanýan ýaş aýal-gyzlary gyzyklandyrmak üçin we 21-nji asyryň başarnyklaryny terbiýelemek we ösdürmek arkaly STEM-da karýerasyny ösdürmek üçin döredilen täzeçe başlangyçdyr.

Talaplar:

1000 Girls 1000 Futures gatnaşyjylary ylym, tehnologiýa, inženerlik we matematika (STEM) bilen gyzyklanýan okuwçylardyr.

  • Ýaş çäklendirmeleri: 13-17.
  • Dünýäniň islendik ýerinden gatnaşyp bilersiňiz.
  • Dil: Platformadaky ähli programma mazmuny we aragatnaşyk iňlis dilinde geçýär, şonuň üçin iňlis dilini ýokary derejede bilmek zerurdyr. Okuwçylaryň iňlis dili bilimi arzany dolduran wagtynda baha berler.
  • Materiallar: 1000 Girls 1000 Futures – onlaýn programmadyr. Iň azyndan bir aragatnaşyk enjamyna, meselem, smartfon, planşet, noutbuk, internet birikmesi bolan kompýuteriň bolmagy zerurdyr.
  • Wagt boýunça talaplar: talyplar ýylyň dowamynda (sentýabr-maý aýlary) azyndan iki sany özbaşdak okuw modulyny tamamlarlar. Her modul, adatça, hepdede üç-dört sagat talap edýär.
  • Bahasy: mugt.

Arza bermek prosesi:

Her ýyl dünýäniň dürli künjeklerinden müňlerçe arzalar tabşyrylýar we ýokary potensialy bolan zenan okuwçylaryň arzalary 1000 Girls 1000 Futures maksatnamasyna goşulmak mümkinçiligini almak üçin doly barlanýar.

Arzany nädip tabşyrmaly?

Arza bermegiň soňky möhleti: 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 30

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.nyas.org/programs/global-stem-alliance/1000-girls-1000-futures/?tab=overview