Englishpalooza döredijilik bäsleşigi!

Möhleti
16.07.2021
Arza göýbermek

Iňlis dilinde täze we gyzykly taslamalary gözleýäris – diňe bir idiom hakda gyzykly prezentasiýa ýa-da dil öwrenmek boýunça halaýan maslahat. Iňlis maslahatlaryny onlaýn ýa-da Iňlis dilinde IMO goýmak? Onda Siz bu ýaryşa gatnaşyň! Döredijilikli boluň, tehnologiýany ulanyň.

Bäsleşik döredijilik üçin işleýär:

Iňlis diliniň düşünjesini düşündiriň (mysal üçin, häzirki kämil);

– bir düşünjäni ýa-da umumy aňlatmany düşündirmek (mysal üçin, “aýagy döwmek”;

– Halaýan dil öwrenmek boýunça maslahatlaryňyzy iberiň.

Döredijilik üçin bäsdeşlik eserleriniň görnüşleri bolup biler:

  • Multimedia: Gysga PowerPoint prezentasiýasy ýa-da tekst, surat, ses we ş.m. bilen garylan sosial media ýazgysy. (skrinshot beriň ýa-da e-poçta arkaly biziň bilen paýlaşyň)
  • Ses / wideo klip: rol oýnamak, sahnalaşdyrmak, kompýuter animasiýasy; ses ýazgysy; ýerine ýetirişiň iň ýokary wagty 4 minut.
  • Çeper eser: afişa, illýustrasiýa ýa-da çyzgy (çap ýa-da sanly format).

Işler 3 kategoriýada kesgitlener:

Giriş 1-nji kategoriýa: Multimediýa

Giriş kategoriýasy 2: Ses / wideo taslamasy

3-nji kategoriýa: Çeper eser

Bäsleşigiň esasy düzgünleri:

  • Bäsleşik Türkmenistanda hemmeler üçin açykdyr.

Allhli ýazgylar başda awtor tarapyndan döredilen bolmaly.

  • hli ýazgylar iňlis dilinde bolmaly.
  • Arzalar iň köp 2 gatnaşyjydan ybarat topar tarapyndan tabşyrylyp bilner.

Weňijiler we ýeňijiler, ýakyn aýlarda Adobe Sertifikatly bilim hünärmeniniň garyşyk Adobe Creative ussahanalarynyň (Adobe Photoshop we Adobe Premiere Pro) üsti bilen mugt sanly hekaýa öwrediş okuwy hödürlener.

Arzalar 6-16-njy iýul aralygynda tabşyrylmaly we ady, aragatnaşyk maglumatlary we ýaşy bolmalydyr.

Doly maglumat: https://tm.usembassy.gov/education-culture/american-center/english-contest/

Bäsdeşlik düzgünleriniň doly görnüşini şu ýerden PDF görnüşinde alyp bilersiňiz: https://tm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/124/Contest-July-2021.pdf