Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň talyp haklary. (2021-2022-nji okuw ýyly üçin Italiýanyň Daşary işler ministrliginden hödürlenýän mümkinçilik) Masters/PhD

Möhleti
13.07.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Italiýanyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrligi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin medeniýet, ylym we tehnologiýa ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, Italiýanyň ykdysady ulgamynyň dünýädäki gatnaşyklary we italýan dili we medeniýeti barada bilimleriň ýaýramagy maksady bilen daşary ýurtly talyplar we daşary ýurtda ýaşaýan italýan talyplary üçin talyp haklaryny hödürleýär.

Onlaýn arzalar diňe 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 13-ne sagat 14: 00-a çenli (Italiýa wagty bilen) Study in Italy portalynyň üsti bilen tabşyrylmaly.

Arza: https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/resource/doc/2021/07/call_for_applications_maeci_grants_a.y.2021-2022.pdf

Arzalar mugt tabşyrylýandyr.

Talaplar:

  • Magistr derejesiniň birinji ýylyna girmek üçin dalaşgär öz ýurdunda bakalawr derejesini almaly. Okuwyň ikinji ýylyna geçmek üçin azyndan 15 uniwersitet kreditini (CFU) tabşyrmaly.
  • Dalaşgärler giriş talaplaryna we akademiki kärlerine laýyk gelmelidirler.
  • Italiýada PhD derejesini almak üçin dalaşgärler uniwersitet tarapyndan kesgitlenen giriş talaplaryna we akademiki kärlerine laýyk gelmelidirler. Mundan başga-da, degişli italýan uniwersitetinden kabul hatyny tabşyrmalydyr.
  • Akademiki gözegçilik astynda gözleg üçin grantlar üçin dalaşgärler gözleg taslamasyny we kabul edýän uniwersitetiň / institutyň kabul ediş hatyny tabşyrmaly. Şeýle hem, ylmy geňeşçileriň adyny we habarlaşmak üçin maglumatlaryny (e-mail salgysyny) goşmaly.
  • Italýan dili we medeniýeti boýunça bilim almak üçin dalaşgärler italýan dilini bilýändigi barada şahadatnama bermeli. Talap edilýän iň pes dereje A2 (CEFR).

Goşmaça maglumat: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/35

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 13-i

Has giňişleýin maglumat üçin:

https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/ru/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/07/borse-di-studio-maeci-per-a-a-2021.html