Türkmenıstanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty 2021/2022- magistr maksatnamasy

Başlaýan wagty
 1. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry:

sanly diplomatiýa).

 1. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara hususy hukugy; halkara jemagat hukugy).

Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Okuwlar türkmen dilinde alnyp barylýar.

Instituta taýýarlygyň “Sanly diplomatiýa” ugry boýunça halkara gatnaşyklary, dünýä syýasaty, syýasat ylymlary we sebit öwreniş çygrynda; “Halkara hususy hukugy” we “Halkara jemagat hukugy” ugurlary boýunça halkara hukugy, halkara hususy hukugy, halkara jemagat hukugy, hukuk öwreniş çygrynda ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi ba- radaky şahadatnamasy goşulýar);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler. Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 13-14-ine geçirilýär.

Giriş synaglary ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda şu aşakdaky dersler boýunça döwlet dilinde geçirilýär: taýýarlygyň ugry: sanly diplomatiýa — halkara gatnaşyklaryň nazaryýeti we iňlis dili;

taýýarlygyň ugurlary: halkara hususy hukugy; halkara jemagat hukugy — Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary we iňlis dili.

Bellenilen wagtda giriş synagyna esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär. Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 25, Tel.: 22­68­50.