Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen Mıllı Konserwatorıýasy 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Başlaýan wagty

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

  1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen sazy; halk saz gurallary; fortepiano; kirişli saz gurallary; üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary; aýdym sungaty; bagşy; opera sun­ gaty; hor dirižýorlygy; sazşynaslyk; kompozisiýa; türkmen sazynyň taryhy we nazaryýeti boýunça sazşynaslyk; saz mugallymçylygy).

 

Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

  1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen sazy; estrada sungaty).

Konserwatoriýa Türkmenistanyň orta hünär saz bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Estrada sungaty hünärine çagalar sazçylyk mekdebiniň möçberinden pes bolmadyk saz bilimli raýatlar kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi ha- kynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
 • okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa- hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandy- gyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär. Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek konserwatoriýada (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we 5-i günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we 9-y günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12-si we 13-i günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy we 17-si günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we 22-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri bo- ýunça geçirilýär:

hünärler: türkmen sazy; halk saz gurallary;

fortepiano; kirişli saz gurallary; saz mugallymçylygy; üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söhbet- deşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

hünärler: aýdym sungaty; opera sungaty; bagşy — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söh- betdeşlik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dil- den);

hünär: hor dirižýorlygy — hünäri boýunça we fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), sol- fejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkme- nistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

hünär: kompozisiýa — döreden eserleri we fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), sol- fejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkme- nistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

hünärler: sazşynaslyk; türkmen sazynyňn taryhy we  nazaryýeti boýunça  sazşynaslyk

 • solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), saz guraly (ýerine ýetirmek) we saz edebiýaty

(ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

hünär: estrada sungaty — hünäri boýunça we ýörite saz guraly (ýerine ýetirmek we söhbetdeş- lik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dil- den), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden). Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme- nistanyň orta mekdepleriniň, ýörite orta sazçylyk mekdepleriniň, çagalar sazçylyk mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň salgysy: Aşgabat ş., 1984­nji (Puşkin) köçe, 22, tel.: 92­28­56.