Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Başlaýan wagty
 1. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
 2. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).
 3. Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş­öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

 1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa; stomatologiýa).
 2. Saglyk baradaky ylymlar we öňüni alyş lukmançylygy (hünärler: saglygy goraýyş-öňüni alyş işi; lukmançylyk-durmuş goragy işi, dikeldiş we sport lukmançylygy)
 3. Farmasiýa (hünär: farmasiýa).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary, harby lukmançylyk ugruna — çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 24 ýaşy dolýança erkek raýatlary ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan 25 ýaşy dolýança erkek raýatlary, şeýle hem borçnama boýunça harby gullugy geçýän, ofiser harby ady bolmadyk 24 ýaşy dolýança erkek harby gullukçylary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki on iki sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi we onuň asyl nusgasy;
 • okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgär ýokarda görkezilen resmi iş kagyzlaryndan başga-da:

 • ene-atasynyň oglunyň harby gullukçy bolmagyna we ýokary okuw mekdebini tamamlanyndan soň, Türkmenistanyň islendik künjeginde harby gullugy geçmekligine razylygy baradaky dil hatyny,
 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Habar beriş merkezinden berlen güwänamany,
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünden berlen ýokary harby okuw mekdeplerine girýänleriň lukmançylyk güwä geçmesiniň kartasyny tabşyrýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünde gutarnykly güwä geçmesinden geçmek üçin hemişelik ýaşaýan ýerindäki psihonewrologiýa, narkologiýa, inçekesele garşy we deri-wenerologiýa hassahanalaryndan, şeýle hem maşgala lukmanyndan sagaldyş gözegçiliginde durmaýandygy baradaky kepilnamalar zerur.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa kabul etmekligiň şertleri baradaky goşmaça maglumaty Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kabul ediş toparyndan alyp bolar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä hatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 20-21-i, 22-si we 23-i günleri;
 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si we 8-i günleri;
 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 15-16-sy, 17-si we 18-i günleri;
 • Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri;
 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si, we 3-i günleri;
 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i we 13-i günleri.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgärler beden taýýarlygy boýunça normatiwleri (möçbernamalary) (100 m, 3 km ylgamak, göwräňi çekmek) ýerine ýetirýärler.

Ýaşlaryň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaçlyk hukukdan:

 • lukmançylyk mekdeplerini tamamlan we saglygy goraýyş edaralarynda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bar bolanlar;
 • “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.

Salgysy: Aşgabat ş., A.Gowşudow köçesi, 58;

Telefon: 92-71-09.