Halkara talyplar üçin Malaýziýa talyp haky maksatnamasy

Möhleti
16.08.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

MTCP talyp haky Malaýziýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär we Malaýziýada magistraturada we aspiranturada okuwy dowam etdirmek we şol bir wagtyň özünde zerur bilimleri we endikleri almak isleýän ösýän ýurtlardan gelen daşary ýurtly talyplar üçin niýetlenendir. Talyp hakynyň möhleti üçin 12 aýdan 24 aýa çenli.

 • Dereje: Aspirantura derejesiniň talyp haky| Magistr derejesiniň talyp haky.
 • Ähli ýurtdan gelen talyplar üçin elýeterlidir.
 • Baýrak: Doly talyp haky | Gollanma puly | Wiza tölegleri.

Talaplar:

 1. Dalaşgärleriň ýaşy 45 ýaşa çenli bolmaly.
 2. Magistr derejesini almak üçin dalaşgärler bakalawr derejesiniň ortaça bahasy azyndan 3.0 GPA bolmaly.
 3. Iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasy:
 • IELTS netijeleri (azyndan0); TOEFL azyndan 500 ýa-da IBT 60;
 • Uniwersitetde iňlis dilinde okan bolsaňyz, tassyklap bilersiňiz.
 1. Lukmançylyk barlagynyň şahadatnamasy.
 2. Dalaşgärler saýlanan ýokary okuw jaýlarynda magistraturany ýa-da aspiranturany doly tamamlamaly.
 3. Arzalar diňe Malaýziýadaky uniwersitetlerden teklip hatlaryny alan, ýöne entek okuwyna başlamadyk ýa-da magistr derejesi üçin bir semestrden köp bolmadyk dalaşgärler üçin elýeterlidir.

Talyp hakynyň nämeden ybarat?

 • Ýaşaýyş aýlygy;
 • Okuw materiallarynyň tölegi;
 • Ýaşaýyş jaýy üçin töleg;
 • Maşgala kömek pullary;
 • Ýerleşme gollanmasy;
 • Dissertasiýa üçin kömek;
 • Ýol tölegleri;
 • Amaly okuw gollanmasy;
 • Uçurym gollanmasy;
 • Mugt bilim;
 • Lukmançylyk çykdajylary;
 • Wiza tölegleri.

Uniwersitetleriň sanawy:

Universiti Malaya (UM)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

Arza bermek prosesi:

 1. Arzalary tabşyrmagyň ulgamy arkaly iberilmeli: https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/
 2. Ähli resminamalar hökmanydyr (skanirlenmeli we PDF görnüşinde ýüklenmeli):
 • Arza;
 • Pasportyň göçürmesi (azyndan 6 aýlyk möhletli);
 • Okuw netijeleri barada maglumatlar;
 • Dereje meýilnamasynyň çäginde alnan ähli kurslaryň ýazgylary;
 • Iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasy (TOEFL ýa-da IELTS);
 • 2 hödürleýiş haty;
 • MTCP talyp hakynyň tassyklanmasy;
 • Malaýziýanyň uniwersitetlerinden kabul ediş haty;
 • CV;
 • Lukmançylyk barlagynyň şahadatnamasy.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 16-y

Has giňişleýin maglumat üçin: https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index_criteria_MTCP.php